Závěr první poloviny roku 2023 se nesl v duchu úspěšných certifikací produktů OR-CZ. Certifikace deklarují stávajícím i potenciálním zákazníkům udržení vysokých standardů kvality a bezpečnosti našich produktů, jež čelí nezbytnosti souladu s neustále měnící se legislativou, a to především v elektronickém zdravotnictví jako moderním pojetím, které aplikuje informační a komunikační technologie za účelem zlepšení/urychlení prevence, diagnostiky, léčby nebo dokonce k podpoře veřejného zdraví. 

Začali jsme zdárným přechodem zdravotnického prostředku MARIE PACS z certifikace MDD na MDR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/745 (MDR), které kompletně od 21. května 2021 změnilo legislativu stanovující výrobu, distribuci a používání zdravotnických prostředků. Životní cyklus MARIE PACS musel dle požadavků projít jak praktickými úpravami, tak doprovázejícími administrativními změnami (např. restrukturalizace technické složky a zavedení nových požadavků na registraci).
Získáním certifikátu zdravotnického prostředku MARIE PACS v rizikové třídě IIb deklarujeme shodu s požadavky Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Finančně náročnou, časově zdlouhavou (roční přípravy) a riskantní cestu jsme úspěšně dokončili bez neshody.
Na vlně úspěchu jsme pokračovali také při recertifikaci managementu systému bezpečnosti IT (ISMS) podle ČSN ISO/IEC 27001:2014. Společnost OR-CZ má zavedený, udržovaný a pravidelně aktualizovaný systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), který je aplikován napříč všemi produkty/divizemi. Cílem tohoto auditu bylo stanovení schopnosti systému managementu určit a zajišťovat plnění relevantních požadavků zákonů, předpisů a smluv, jež se týkají bezpečnosti informací.
Do oblasti bezpečnosti pro produkty OR-CZ spadají požadavky plynoucí mj. i ze Zákona a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, kde jsou připravovány významné změny v návaznosti na platnou Směrnici o bezpečnosti informací a sítí, tzv. NIS2. Tyto změny se následně reflektují v rámci technických a administrativních opatření společnosti.
Stejně jako ve zdravotnictví, také v této oblasti jsme obhájili certifikaci bez neshod.