• Business Intelligence  IBM Planning Analytics Express Cognos

  komplexní řešení podnikového plánování, modelování a reportingu

Přednosti

Řešení nezávislé na stávajících informačních zdrojích

 • základní datový zdroj je vždy používaný podnikový informační systém, naše řešení můžeme postavit nad kterýmkoliv podnikovým informačním systémem
 • kromě toho zpracováváme další doplňkové datové zdroje a provádíme integraci dat v datovém skladu

Podrobnosti

Dlouholeté zkušenosti s platformou IBM Planning Analytics Express Cognos

 • řešením Business Intelligence se zabýváme již více než 20 let, od roku 2000 nabízíme naše řešení výhradně na analytických softwarových nástrojích IBM
 • naše dlouhodobé zaměření na analytický software IBM Planning Analytics Express Cognos dává zákazníkům záruku dodávky špičkového software od přední světové firmy
 • dlouholeté know-how při práci se software IBM přenášíme na zákazníky formou školení jak standardních funkcí, tak účelově zaměřených specialit

Podrobnosti

Nezávislost na dodavateli

 • nabízíme řešení BI, které je postavené na standardních softwarových nástrojích, tím   je zaručena nezávislost na dodavateli
 • IBM má v ČR rozsáhlou partnerskou síť, zákazník není závislý na jediném implementačním partnerovi
 • rozsah spolupráce vždy záleží na zákazníkovi, od dodávky celého řešení na klíč nebo jen poskytnutí konzultací a školení

Podrobnosti

Pro koho je systém určený

IBM Planning Analytics Express Cognos je určen všem, kteří:

let s Cognosem

projektů BI

 • vyžadují vždy aktuální a pravdivé informace pro řízení a rozhodování
 • chtějí mít ve firmě „jednu verzi pravdy“ nejen pro klíčová rozhodnutí 
 • nemohou ztrácet drahocenný čas získáváním, konsolidací a analýzou informací
 • mají zájem budovat a posilovat svoji konkurenční výhodu

Co nabízíme

IBM Planning Analytics Express Cognos je komplexní řešení pro řízení podnikové výkonnosti. Má dvě základní oblasti: Business Intelligence (reporting) a Performance Management (podnikové plánování).

Obě části lze dodat a realizovat současně nebo postupně, případně realizovat pouze reporting nebo plánování zcela samostatně. Vše je realizováno s využitím softwarových nástrojů IBM. Našim zákazníkům nejlépe vyhovuje z hlediska funkčnosti a ceny softwarový produkt IBM Planning Analytics Express Cognos, což je modulární produkt a konfiguruje se v souladu s potřebami zákazníků. Produkt je plně lokalizován na české prostředí.

Dodávku a realizaci řešení pokročilého manažerského systému BI lze rozdělit do těchto typických částí:

 • Zpracování implementačního projektu BI
 • Dodávka a instalace software IBM Planning Analytics Express Cognos
 • Tvorba datové infrastruktury a datového skladu
 • Tvorba datových kostek pro jednotlivé řešené oblasti
 • Tvorba reportů a manažerských dashboardů
 • Tvorba plánovacího modelu
 • Konzultace, školení, podpora s garantovanými službami helpdesk (SLA)

 

Analytické aplikace – oblasti reportingu

V prostředí IBM Planning Analytics Express Cognos vyvíjíme vlastní analytické aplikace (reporty) pro všechny oblasti podnikového řízení. Standardní funkčnost analytických aplikací je popsána níže, v každém projektu BI je funkčnost aplikací přizpůsobena a rozšířena dle konkrétních podmínek a požadavků zákazníka:

Prodej

 • poskytuje informace o prodejních objednávkách, fakturaci a analyzuje trendy vývoje prodeje
 • analýzy odběratelů dle země, regionů, skupin, stáří odběratelů a dalších hledisek
 • analýzy prodeje dle organizační struktury
 • vyhodnocuje plnění plánu prodeje a analyzuje příčiny negativního vývoje

Nákup

 • vyhodnocuje nákupní objednávky a jejich skutečné plnění, analyzuje nákupní trendy
 • provádí analýzy a hodnocení dodavatelů dle různých hledisek
 • provádí analýzy hodnot objednávek, porovnávání cen z objednávek s cenou skutečnou
 • analýza počtu objednávek, objemu nákupu za období, dle referentů, dodavatelů a další statistiky
 • stanovení nejvýhodnější ceny nakupovaného materiálu
 • analýza reklamací

Skladování

 • analýza o pohybech a stavech zásob na skladech, analyzuje trendy vývoje ve skladování hotových produktů, polotovarů a materiálů dle zvolených kritérií
 • sleduje obrátku, obrátkovost a bezpohybové zásoby
 • analýza zásob metodou ABC dle vybraných kritérií

Výroba

 • poskytuje informace o skutečném průběhu výroby jednotlivých výrobních zakázek
 • přehledy o stavu výroby dle jednotlivých zakázek ( v různých pohledech )
 • přehledy o vytížení kapacit pracovníků i strojů za zvolené období
 • analýza skutečného vytížení pracovníků na zakázkách ve vztahu k údajům z docházky
 • přehled o stavu kooperačních výkonů dle zakázek
 • porovnává plánovanou, operativní a výslednou kalkulaci
 • přehledy o zjištěných neshodách, způsobech vyřešení a dle dalších parametrů
 • přehledy o nákladech na neshodné výrobky

*

*

Finanční controlling

 • účinně hodnotí finanční hospodaření firmy
 • podrobně analyzuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát, peněžní toky, finanční zdroje a jejich využití
 • analyzuje náklady a výnosy, krycí příspěvek na krytí nákladů a zisku, bod zvratu
 • poskytuje kapitálové informace, ekonomickou přidanou hodnotu (EVA)

Platební morálka

 • analyzuje pohledávky a závazky, inkaso a platby, předpoklady plateb a očekávané inkaso
 • vyhodnocuje platební disciplínu odběratelů, vypočítává jejich bonitu

Lidské zdroje, mzdy

 • stavy zaměstnanců včetně změn dle různých kritérií.
 • analyzuje pracovníky z hlediska vzdělání, kvalifikace, jazykových znalostí a věkové struktury
 • statistiky s nastavitelnými parametry jako jsou odpracovaná doba, přesčasy, čerpání mateřské dovolené, odvody zdravotního a sociálního pojištění, daně apod.
 • výkazy pro ČSÚ ze systému – hlášení nemocnosti, počet lidí na rizikových pracovištích, atd.
 • čerpání mzdových prostředků, fondu pracovní doby, nemocnosti, apod.
 • mzdové statistiky, řízení ukazatelů KPI
 • vyhodnocení docházky zaměstnanců dle zvolených kritérií

Performance Management (plánování)

Softwarový produkt IBM Planning Analytics Express Cognos je určen pro plánování, rozpočtování a předpovědi. Tvorba plánů je flexibilní a přehledná, možnost vytvářet verze plánů umožňuje reagovat na aktuální tržní vývoj s jasným dopadem vzniklých změn. Celý plánovací podnikový cyklus lze plně customizovat dle konkrétních podmínek v každé organizaci.

Flexibilní plánovací model – základ úspěšného plánování

Pro vytváření plánovacího modelu jsou navrhovány jednotlivé plánovací kostky, které jsou vzájemně provázány mezi sebou s definovanými parametry. Pro plánovací kostky je charakteristická integrace finančního plánu s dílčími plány jednotlivých  oblastí, např. prodeje, výroby, nákupu, lidských zdrojů atd.  Jednou z důležitých funkcí je možnost definovat  workflow plánovacího procesu a schvalovací mechanismus, včetně podpory monitorování průběhu plánovacího  procesu a logování aktivit a změn dat. Plánovací model postavený na multidimenzionálních plánovacích kostkách podporuje snadné modelování, případné změny plánů a jejich dopady a what-if analýzy. Plány mají z hlediska řízení organizace několik funkcí:

 • plánovací (konkretizují a hodnotové vyjadřují cíle organizace)
 • koordinační (koordinují činnost organizačních jednotek na různých úrovních)
 • motivační (motivují organizační jednotky nebo pracovníky k jednání v souladu s podnikovými cíli
 • kontroly a měření podnikové výkonnosti (umožňují kontrolovat skutečný vývoj činnosti ve srovnání se žádoucím vývojem)

Verze plánů

Kategorie plánů mohou mít více verzí, které se liší svou platností – časovým úsekem, pro který jsou sestavené. Zvláštností verzí je, že se sestavují kombinací skutečných a plánových hodnot. Pro již uplynulé měsíce rozpočtovaného období se vychází z dat skutečnosti, pro zbývající měsíce ze zadaných dat plánu. Data skutečnosti a plánu se přitom nacházejí na různých prvcích dimenze Verze. Pro potřeby zobrazení v časové řadě a požadovaných pohledů je možné využít reportovací studia IBM Planning Analytics Express Cognos.

Workflow, přístupová práva

Vzdálený přístup uživatele je možný přes řadu mobilních zařízení, včetně Apple iPad.

Uživatelé mohou schvalovat, uzamykat nebo odmítnout vytvářené plány podle nadefinovaného workflow, centralizovaných a schvalovacích metod. Přístupová práva jsou vytvářena na úrovni plánovací kostky, dimenze, prvku.

Vybraná funkcionalita IBM Planning Analytics Express Cognos - Performance Management

 • obsahuje nástroje pro tvorbu a editaci plánů, rozpočtů a předpovědí,
 • příprava rámce plánu, rozpočtu nebo předpovědi probíhá výběrem dimenzí pro zobrazení, definováním rozložení dat, nastavením filtrů a pohledů na data,
 • rámce plánů jsou ukládány centrálně s různými úrovněmi přístupů (editor, kontrolor, schvalovatel) tak, aby zůstala zachována úroveň odpovědnosti ve schvalovacím procesu,
 • editace a úprava obsahu filtrováním, změnou dimenzí či transformováním dat,
 • příprava různých verzí obsahu a jejich vzájemné srovnávání,
 • jednoduché sdílení a tvorba obsahu napříč organizací,
 • spojení s reportovací částí IBM Planning Analytics Express Cognos a okamžitá příprava reportů s výsledky, v jednotném a intuitivním prostředí,
 • vysoká bezpečnost dat – 100% security vrstva pro zabezpečení až na položku v datech.

Business Intelligence

Business Intelligence  systémy patří do skupiny manažerských systémů pro podporu rozhodování. Tyto systémy zpracovávají data z interních i externích provozních systémů organizací a ve vhodné agregované formě je poskytují uživatelům, kteří na jejich základě činí rozhodnutí operativního, taktického nebo strategického významu. Softwarové nástroje IBM Planning Analytics Express Cognos dávají manažerům společností správné a včasné informace, které vedoucí pracovníci potřebují pro rozhodování a řízení firem.

Každá firma má obrovský potenciál v datech, které v průběhu svého podnikání shromažďuje, ať už jde o interní data, informace o zákaznících nebo cokoli jiného. Z těchto dat lze pomocí software IBM Planning Analytics Express Cognos vytvořit různé reporty s grafy, tabulky,  dashboardy (panely) podle definovaných parametrů. Pro snadnější implementaci reportingu máme k dispozici rovněž množinu předpřipravených reportovacích sestav pro jednotlivé oblastí podnikového řízení (obchod, nákup, sklady, výroba, finance, pohledávky, lidské zdroje), vše vychází ze zkušeností na projektech BI u širokého portfolia zákazníků.

Vybraná funkcionalita IBM Planning Analytics Express Cognos Business Intelligence

 • obsahuje nástroje pro tvorbu a editaci reportů a dashboardů,
 • tvorba standardních (pasivních) reportů,
 • tvorba pokročilých reportů s rozšířenou funkcionalitou,
 • tvorba reportů pro procházení v hierarchii (drill down/drill up),
 • automatická aktualizace reportů z aktuálních dat,
 • široká škála použitelných objektů od tabulek, grafů a map,
 • velké množství interaktivních vizualizací,
 • úprava obsahu reportu: řazení, filtrování, podmíněné formátování, výpočet odvozených proměnných, skrývání objektů, používání pomocných proměnných,
 • tvorba vícejazyčných reportů,
 • export reportů do různých formátů (.doc, .xls, .pdf, .xml, .csv),
 • používání aktivních reportů samostatně ve formátu .mht (webové prohlížeče a mobilní zařízení s iOS a Android),
 • spojení s MS Office a pravidelná aktualizace již exportovaných objektů,
 • automatizace tvorby a distribuce reportů uvnitř nebo mimo organizaci.

Hlavní přínosy reportingu IBM Planning Analytics Express Cognos

 • BI má centrální Framework (metadata), jedna změna se dotkne několika reportů automaticky.
 • Snížení závislosti na IT - Po instalaci na server a nastavení všech práv k datovým zdrojům a obsahu se IT přesune do pozice údržby. Uživatel ovládá aplikaci přes webový prohlížeč, není tedy nutné nic instalovat na klientské počítače.
 • Aktuální data stále k dispozici -  Vše je dostupné z jednoho místa, kam mají přístup pověření uživatelé.
 • Automatizace procesů - Uložený report je stále připojen na data, je možné získat reporty aktuální nebo sledovat vývoj dat ve snímcích.
 • Omezení chybovosti - Uživatelé nemají přístup k primárním datům, nemohou ovlivnit výsledky reportů ani chod samotné databáze chybným dotazem na data.
 • Jasné náklady:  Pokud např. tvoří reporty dva pracovníci a ostatní pouze pasivně přijímají výsledky v xls, pdf, není nutné platit více než dvě uživatelské licence.
 • Vysoká bezpečnost dat – 100% security vrstva pro zabezpečení až na položku v datech.

Datový sklad jako nástroj BI

Prostá definice skladování dat říká, že jde o získávání a využití dat pocházejících z různých podnikových aplikací nebo z externích zdrojů. Z odbornějšího pohledu je datový sklad řízeným, periodickým kopírováním dat z různých zdrojů uvnitř organizace i jejího okolí do prostředí optimalizovaného pro analýzy a zpracování informací, překonávajícího přitom platformové, aplikační, organizační a jiné bariéry.

Datový sklad tak představuje integrační prvek v podniku a s určitou nadsázkou lze říci, že se jedná o "archiv" vybraných dat, tj. dat, která jsou extrahována z různých zdrojů za účelem naplnění požadované vypovídající schopnosti datového skladu.

Vytvoření a účelné zprovoznění datového skladu i v podniku se zaběhlými informačními technologiemi není zdaleka triviálním procesem. Vyžaduje specifické znalosti v oboru, volbu optimálního, z mnoha možných řešení i celkové organizační zvládnutí projektu, včetně zaškolení zaměstnanců k úspěšnému využití potenciálu zavedeného řešení.

Pod pojmem centrální datový sklad (též celopodnikový datový sklad) rozumíme integrovanou, předmětově orientovanou, změnám nepodléhající, časově proměnnou kolekci detailních dat.

Centrální datový sklad, je "srdcem" podnikové architektury pro podporu rozhodování. Vybudováním centrálního datového skladu získává každá organizace unikátní zdroj celopodnikových detailních dat.

Architektura datového skladu sebou přináší:

 • dobře monitorovatelné prostředí
 • vytvoření jednoho místa zajišťujícího kvalitu dat                                
 • minimalizaci interface mezi produkčním a BI prostředím                                   
 • zajištění celopodnikového pohledu na data
 • snížení nákladů na HW a SW
 • snížení redundance dat

Reference

V průběhu 19 let, co se věnujeme řešení BI na nástrojích IBM, jsme úspěšně realizovali více než 70 projektů BI u renomovaných výrobních a obchodních organizací. Naše vybrané nejvýznamnější reference jsou popsány formou případových studií.

Klienti

BRAMMER CZECH a.s.

ČEPOS - Česká potravinářská obchodní a.s.

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

Elektrizace železnic Praha a. s.

EMOS spol. s r.o.

HYZA a.s.

JIHLAVAN, a.s.

KOVOKON Popovice s.r.o.

Kubík a.s.

PENAM, a.s.

PLASTIKA a.s.

RICOH Czech Republic s.r.o.

SAPELI, a.s.

Sonepar Česká republika spol. s r.o.

T Machinery a.s.

Související produkty

V případě vašeho zájmu vám kromě Business Intelligence můžeme nabídnout i další řešení: