• Picture Archiving and Communication System

  Elektronická správa obrazových dat v medicíně

PACS, který má jméno

Přinášíme moderní a ověřené technologie s jedinečnými nástroji pro práci s obrazovými daty. Přinášíme řešení MARIE PACS.

Pro koho je určen

 • Řešení vhodné pro zdravotnická zařízení všech velikostí
 • Regionální obrazové archivy
 • České, anglické, slovenské a další jazykové prostředí

Podrobnosti

Kompatibilita systému

 • Vysoká úroveň kompatibility s modalitami různých výrobců
 • Propojení s libovolným informačním systémem (NIS, RIS apod.)
 • CE značka, česká i evropská legislativa, certifikace „Zdravotnický prostředek třídy IIb“

Podrobnosti

Servis a vývoj

 • Trvalý vzdálený dohled nad chodem celého systému, OR-CZ je provozovatelem Evropského dohledového a servisního centra
 • Vývoj a úpravy software v ČR
 • Ochrana investic - využití všech komponent po celou dobu jejich životnosti

Podrobnosti

MARIE ve filmu

MARIE PACS je moderní řešení pro elektronické zpracování, archivaci a distribuci obrazových dat. Vzniká v České republice a při jeho vývoji využíváme mnohaletých zkušeností. Řídíme se především požadavky zákazníků a uživatelů. Klíčová je pro nás uživatelská přívětivost, bezpečnost, rychlost, snadná rozšiřitelnost a především ekonomická výhodnost.

MARIE PACS pro velké i malé nemocnice

Řešení MARIE PACS se přizpůsobí jakémukoliv typu a velikosti zdravotnického zařízení. Je provozováno ve velkých fakultních a krajských nemocnicích, ale i v mnoha středních a menších zdravotnických provozech. MARIE PACS využívají také regionální centra, která sdružují více zdravotnických zařízení.

Zdravotnictví

nasazení

uživatelů

 • Regionální a krajské PACS systémy
 • fakultní nemocnice, okresní nemocnice, polikliniky, samostatná pracoviště
 • integrace s libovolným informačním systémem
 • vysoká úroveň kompatibility s modalitami různých výrobců

Co o nás říkají naši klienti?

 • Marie Horáková

  Vedoucí laborantka RDG oddělení, Poliklinika Žďár nad Sázavou, p.o.

  "S nasazením systému MARIE PACS se stalo vytváření a zpracování obrazové dokumentace mnohem rychlejší a bezpečnější. Tento certifikovaný systém (Zdravotnický prostředek tř. IIb) je kompatibilní s modalitami různých výrobců, umí efektivně zpracovávat velký objem dat, a to aniž by se při nárůstu objemu dat jakkoliv zpomaloval. Nepřetržitý provoz bez jakýchkoliv výpadků a snadný přístup všech uživatelů k obrazovým datům..."

  Více informací
 • MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.

  Primář kliniky zobrazovacích metod KNTB

  "Projekt centrálního úložiště obrazových dat významně přispěl ke zrychlení vzájemného sdílení výsledků vyšetření mezi jednotlivými nemocnice zřizovanými Zlínským krajem, a tak zpřesnil diagnostický proces u pacientů především v možnosti porovnávat nálezy s jinými, pořízenými v minulosti na jiných pracovištích. Zároveň ušetřil finanční prostředky redukcí zbytečně opakovaných vyšetřovacích postupů."

  Více informací

Co nabízíme

V České republice využívá řešení MARIE PACS více než 120 zdravotnických zařízení všech velikostí.

Archivace a distribuce dat

Oblast správy, archivace a distribuce dat je klíčovou částí každého PACS. Proto také řešení MARIE PACS klade důraz zejména na bezpečnost, rychlost, spolehlivost a uživatelský komfort. Ze silných stránek lze uvést následující:

 • flexibilita a neomezená škálovatelnost
 • efektivní zpracování velkých objemů dat
 • nezávislost na HW technologiích
 • snadné propojení s okolními informačními systémy
 • nedochází ke zpomalování systému s rostoucím objemem dat
 • nástroje pro optimalizaci datových toků
 • vysoká úroveň bezpečnosti
 • podpora různých operačních systémů (MS Windows, Linux)
 • podpora cloudových řešení
 • možnost oddělení obrazového archivu pro příchozí a importovaná data z jiných zdravotnických zařízení

Integrace s dalšími systémy

Součástí řešení MARIE PACS jsou moduly zajišťující obousměrnou komunikaci s libovolným informačním systémem (např. nemocniční informační systém - NIS, radiologický informační systém - RIS). Podporovány jsou všechny běžně rozšířené datové standardy (HL7, DaSta, DICOM, …), případně i individuální napojení dle požadavků a potřeb zákazníka. V rámci integrace zajišťuje MARIE PACS vždy minimálně tuto funkcionalitu:

 • automatické sestavení DICOM modality worklist na základě žádanky z NIS/RIS
 • jednoznačná vazba mezi daty v PACS a NIS/RIS
 • přebírání přístupových práv z NIS/RIS
 • online načítání textových nálezů z NIS/RIS a jejich zobrazení v prohlížečích
 • možnost provádění automatických oprav identifikačních údajů v PACS na základě změn provedených v NIS/RIS

MARIE NAS Enterprise

MARIE NAS Enterprise je moderní univerzální storage systém pro správu většího počtu datových úložišť a centrální archivaci. Systém umožňuje spojení více datových úložišť do jednoho logického celku, což přináší zjednodušení správy, výrazné zvýšení bezpečnosti a efektivnější využití všech HW komponent. Systém je nezávislý na dodavateli hardware a technologii jednotlivých úložišť. Samozřejmostí je podpora mnoha datových formátů a využití systému nejen pro archivaci obrazové dokumentace, ale pro ukládání dat z dalších informačních systémů.

Vzhledem k technologickému pokroku a postupné obměně obrazových modalit narůstá také objem generovaných dat. S tím souvisí rozšiřování nebo obměna datových úložišť, kdy je vhodné pro dlouhodobou archivaci využít řešení MARIE NAS Enterprise.

Diagnostický a klinický prohlížeč 

 

Prohlížeče obrazové dokumentace jsou nedílnou součástí systému PACS. Řešení MARIE PACS využívá pro diagnostiku a prohlížení obrazových dat více typů diagnostických i klinických prohlížečů. Díky plné integraci do MARIE PACS nabízejí tyto prohlížeče vyšší rychlost zpracování dat a uživatelský komfort. Pro vlastní práci s obrazovými daty je možné využít spolu s řešením MARIE PACS i libovolné jiné DICOM prohlížeče. Stejně tak lze klinické i diagnostické prohlížeče MARIE PACS využívat samostatně či jako součást jiných PACS řešení.

MARIE WebVision

MARIE WebVision je univerzální bezestopý webový diagnostický a klinický DICOM prohlížeč, který plně podporuje prezentaci dat v nejvyšší zobrazovací kvalitě. Svojí jedinečnou webovou architekturou umožňuje MARIE WebVision zabezpečený přístup k obrazové dokumentaci odkudkoliv a kdykoliv. Prohlížená data jsou prostřednictvím webových technologií intuitivně stahována dle oblasti zájmu na koncová zařízení, čímž je docíleno maximálního využití výkonu koncové stanice. Uživatel si zcela vystačí s běžným webovým prohlížečem, což umožňuje práci na libovolné pracovní stanici, notebooku či tabletu. Prohlížeč MARIE WebVision je tak možné využívat pro rutinní diagnostiku, vzdálené popisy, vizity či odborné konzultace a příslužby.

MARIE xVision

MARIE xVision je rodina multimodalitních diagnostických a klinických DICOM prohlížečů s širokou škálou funkcí pro vyhodnocování a práci se zdravotnickými obrazovými daty.

Webový diagnostický prohlížeč

MARIE WebVision

MARIE WebVision umožňuje díky webové architektuře zobrazení a práci se snímky na široké škále zařízení jako je diagnostická stanice, notebook, tablet, smartphone apod. Pro práci s prohlížečem není nutné na koncové stanici instalovat žádný speciální software, vyžaduje pouze běžný webový prohlížeč jako MSIE, Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Safari apod. Prohlížeč MARIE WebVision je tak možné využívat pro rutinní diagnostiku, vzdálené popisy, vizity či odborné konzultace a příslužby. Řešení je plně certifikováno pro diagnostiku obrazových dat pacientů.

Hlavní výhody:

 • webový diagnostický a klinický prohlížeč s pokročilou funkcionalitou,
 • bezinstalační technologie prohlížeče, využitelná na široké škále zařízení (pracovní stanice, notebook, tablet, smartphone)
 • nezávislý na operačním systému uživatele, pracuje pod MS Windows, iOS, OSX, Linux, Android,
 • data kdekoliv a kdykoliv v diagnostické kvalitě,
 • vzdálená diagnostika vyšetření odkudkoliv,
 • podpora více diagnostických monitorů a závěsných zobrazovacích protokolů,
 • vzdálené konzultace a konzilia v reálném čase (dynamický obraz) bez nutnosti odesílání dat do jiného zdravotnického zařízení,
 • kompatibilní s libovolným VNA (Vendor Neutral Archive),
 • certifikace zdrav. prostředek třídy IIb.

Garantovaný archiv zdravotnické dokumentace

Garantovaný archiv slouží pro dlouhodobé ukládání zdravotnické dokumentace a dalších dokumentů v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě. Zajišťuje archivaci dat z libovolných informačních systémů vč. obrazové dokumentace ze systému MARIE PACS. Data v systému jsou opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem a kdykoliv je možné prokázat autorství, neporušenost dokumentu a přesný časový údaj o vzniku nebo úpravě dokumentu.

Garantovaný archiv zajišťuje zejména:

 • kontrolu atributů ukládaného dokumentu (včetně elektronických podpisů a časových razítek s dokumentem spojených)
 • pravidelnou kontrolu validity uložených dat a obnovu časových razítek
 • automatické prodlužování platnosti dokumentů včetně elektronických podpisů apod.
 • ověřování podpisů všech běžně používaných formátů
 • certifikaci úložiště dle platné legislativy
 • tvorbu důkazního materiálu pro případ soudního sporu

Elektronický podpis obrazové dokumentace

Digitalizace provozu zdravotnických zařízení otevřela možnost zpracovávat a uchovávat obrazová vyšetření pacienta v elektronické podobě. Tato oblast zaznamenala prudký rozmach v posledních 10 letech a dnes je drtivá většina snímků pořizována v digitální podobě, což přináší mnoho výhod .

Zákon o zdravotních službách a navazující vyhláška o zdravotnické dokumentaci definují obrazovou dokumentaci jako součást zdravotnické dokumentace pacienta. Stejně jako pro jiné části zdravotnické dokumentace tedy pro ni platí ustanovení vyhlášky, které stanoví, že v případě dokumentace vedené v elektronické podobě je každý záznam opatřen elektronickým podpisem v souladu se zákonem o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce tzv. eIDAS.

Elektronický podpis obrazové zdravotní dokumentace je možné v systému MARIE PACS implementovat v několika variantách s různou právní silou výsledného dokumentu. Komplexní řešení garantuje integritu, průkaznost původu zdravotnické dokumentace a automaticky sleduje platnost časových razítek. Řešení MARIE PACS tak může v případě potřeby poskytnout důkazní materiál pro ověření platnosti elektronického podpisu a validity zápisů do zdravotnické dokumentace.

Regionální řešení PACS

V současné době je trendem vytváření a slučování systémů do regionálních řešení PACS, jejichž cílem je centralizovat maximum prostředků, služeb a činností za dodržení vysoké míry bezpečnosti a dostupnosti celého systému a tím zároveň snížit celkové náklady vynaložené na digitalizaci RDG provozů jednotlivých zdravotnických zařízení.

Řešení MARIE PACS je již od začátku vyvíjeno tak, aby splňovalo požadavky regionálních řešení, které zajišťují integraci a sdílení dat mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními v rámci regionu. MARIE PACS pokrývá potřeby všech zdravotnických zařízení v rámci regionu a současně je schopen tato zařízení zastřešit centrálním archivem s pokročilou správou a distribucí dat.

 

Regionální řešení MARIE PACS nabízí především:

 • centrální datový archiv pro všechna připojená zdravotnická zařízení,
 • možnost garantované archivace elektronicky podepsaných dat v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě
 • sdílení dat mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními elektronickou cestou
 • možnost vzdálené diagnostiky, druhých čtení, konzultací a konzilií, sdílení odborných lidských zdrojů mezi připojenými subjekty,
 • využití standardních technologií (DICOM, HL7, DaSta, IHE profily, apod.),
 • možnost integrace stávajících systémů PACS
 • zrychlení a zefektivnění komunikace
 • snížení nákladů zdravotnických zařízení na informační technologie
 • možnost sdílení stávajících zdravotnických přístrojů a modalit
 • možnost systémového plánování pořizování IT technologií a zdravotnických přístrojů v rámci regionu

Portál pro administraci PACS a práci s vyšetřeními

MARIE Portal je webový nástroj pro správu PACS a administraci zdravotnické obrazové dokumentace archivované v řešení MARIE PACS. MARIE Portal nabízí jednotné uživatelské prostředí, intuitivní ovládání, a především možnost využití na libovolném zařízení v prostředí běžného webového prohlížeče (PC, tablet, telefon) a bez jakékoliv instalace. Výhodou je také integrace s webovými DICOM prohlížeči a vazba přístupových práv pro jednotlivé uživatele na Active Directory nebo LDAP.

Hlavní výhody:

 • jednotné uživatelské prostředí,
 • přístup odkudkoliv (diagnostická/klinická stanice, notebook, tablet, telefon) – provoz ve webovém prohlížeči,
 • licence pro neomezený počet uživatelů,
 • jednoduché a intuitivní ovládání,
 • všechny důležité funkce na jednom místě,
 • volitelná funkcionalita, průběžné rozšiřování o další funkce.

Služby MARIE PACS Support

Společnost OR-CZ poskytuje k řešení MARIE PACS komplexní služby pro podporu provozu systému a jeho údržbu.

Systém MARIE PACS má implementovánu technologii vzdáleného dohledu, která monitoruje provoz klíčových modulů a HW komponent.  Součástí monitoringu je například vyhodnocení stavu HW serveru a úložišť (teplota, otáčky ventilátorů, napájecí napětí, S.M.A.R.T. technologie apod.). Tyto údaje jsou průběžně v pravidelných časových intervalech zasílány do evropského dohledového centra MARIE PACS provozovaného společností OR-CZ v Moravské Třebové. To umožňuje nejen velice rychle a operativně řešit případné technické problémy a závady, ale zejména jim předcházet včasnou diagnostikou.

Nutnou podmínkou provozu tohoto systému, který je zařazen mezi zdravotnické prostředky třídy IIb, je pravidelné provádění preventivních bezpečnostně technických kontrol. Tyto kontroly jsou oprávnění provádět pouze vyškolení pracovníci společnosti OR-CZ.

Údržbu systému a případné další požadované změny konfigurace provádíme přednostně vzdáleným přístupem, včetně update a upgrade SW.

 

Služby standardně poskytované v rámci servisní smlouvy:

 • řešení incidentů zjištěných v rámci monitoringu nebo hlášených zákazníkem pomocí HelpDesku
 • konzultace pro uživatele a administrátory systému
 • garantovaná odezva při řešení incidentů a požadavků zákazníka
 • pravidelné profylaxe SW a HW (PBTK)
 • opravy chybně pořízených dat
 • pravidelný update SW
 • pravidelný upgrade SW
 • školení uživatelů a správců systému

Rozsah a parametry jednotlivých poskytovaných služeb jsou dále vždy specifikovány smlouvou o poskytování služeb. OR-CZ garantuje smluvní poskytování těchto služeb po celou dobu životnosti systému.

Související produkty

Diagnostické pracovní stanice

Diagnostické pracovní stanice MARIE Workstation jsou navrženy pro nepřetržitý provoz, důraz je kladen zejména na spolehlivost, ergonomii a nízkou hladinu hluku. Standardně jsou vybaveny výkonným SSD diskem pro systém, druhým diskem pro lokální archivaci dat, záložním zdrojem napájení a CD/DVD vypalovací mechanikou pro případné vypalování vyšetření na CD či DVD. Součástí stanic jsou vždy diagnostické monitory v požadované konfiguraci a samostatný monitor pro práci s NIS/RIS, Windows a dalšími aplikacemi. Zajišťujeme komplexní dodávku zahrnující SW, HW, kalibraci diagnostických monitorů a související služby vč. servisního zajištění.

 

Mobilní diagnostická stanice

Snadnější přístup k obrazovým datům na pracovišti i mimo něj je nyní možné zajistit pomocí výkonné mobilní stanice. Stanici lze lehce přenášet mezi pracovišti a s využitím webového prohlížeče přistupovat k obrazovým i jiným pacientským datům z libovolného místa prostřednictvím sítě Internet. Ke stanici je možné připojit jeden nebo dva diagnostické monochromatické, případně barevné monitory s rozlišením 3MPix, přičemž je garantována podpora 10-ti bitové hloubky zobrazení na obou monitorech.

 

Certifikovaný diagnostický tablet

Zajímavým řešením pro mobilní diagnostiku je certifikovaný diagnostický tablet. Jedná se o unikátní, patentované řešení, které je předurčeno stát se nepostradatelným nástrojem pro teleradiologii a telemedicínu. Jeho hlavní předností je kalibrovatelný diagnostický displej, který v DICOM módu poskytuje precizní 11-bit. černobílý obraz shodný s diagnostickými monitory.  Kalibrovaná svítivost je 300 cd/m2, tablet je vybaven senzorem okolního osvětlení a také dotykovým perem pro rychlejší a komfortnější práci. Z pohledu kompatibility a propojení zařízení na větší displej je k dispozici HDMI port a dva USB porty pro připojení externích zařízení. Součástí celého řešení je také kalibrační sonda a potřebný kalibrační software.

 

Stanice pro automatické vypalovaní a potisk CD/DVD

Tato stanice zajišťuje automatické vypalování a potisk CD/DVD. Funguje v serverovém režimu, kdy jsou obrazová data odeslaná ve formátu DICOM z libovolné pracovní stanice automaticky vypálena na CD/DVD (vč. prohlížeče) a médium následně potištěno požadovanými údaji získanými z vypalovaného DICOM souboru (např. logo + název zdrav. zařízení, apod..). Data jsou vypalována ve standardní DICOM struktuře a lze je tak i snadno načítat i v jiných PACS systémech.

 

Zobrazení na operačních sálech

Pro prohlížení a práci s obrazovými daty na operačních sálech nabízíme specializované pracovní stanice.  Jedná se o komplexní řešení obsahující certifikovaný monitor s integrovaným ovládacím PC a potřebným SW vybavením. Součástí dodávky je standardně i polohovatelný držák pro montáž na zeď nebo mobilní vozík, klávesnice a myš s hygienickým atestem a možností dezinfekce.

 

Systém pro záznam videa z operačních sálů

Systém zajišťuje sběr, archivaci, editaci a distribuci audiovizuálních dat z operačních sálů. Do systému je možné připojit libovolné zdroje videa (kamery, lékařské přístroje, apod.). Konkrétní řešení je realizováno vždy na základě specifických potřeb zákazníka.

 

Zdravotnické přístroje

V rámci projektu realizovaných společností OR-CZ nabízíme i dodávku a servis zdravotnických přístrojů, zejména systémů pro přímou a nepřímou digitalizaci, RTG přístrojů, ultrazvuků, apod. V této oblasti spolupracujeme se všemi předními dodavateli působícími na českém trhu.

Název dotačního projektu:

Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020184

Projekt si klade za cíl vyvinout komplexní monitorovací technologii v poúrazové rehabilitační péči o pacienty s využitím SMART technologií. Prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje budou získány nové poznatky vedoucí k vývoji nové technologie, která umožní rozvoj poúrazové individuální péče v oblasti telemedicíny. Aplikací technologie bude umožněno efektivně usměrňovat pacienta v procesu rehabilitace bez nutnosti hospitalizace.

Název dotačního projektu:

Automatická detekce a klasifikace mikrokalcifikací v mamodiagnostice

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024556

Hlavním cílem řešení projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v konsorciu složeného ze soukromého subjektu společnosti OR-CZ spol. s r. o. a Fakultní nemocnice Brno.

Společným výsledkem bude vytvoření softwarového řešení, které bude automaticky detekovat a klasifikovat mikrokalcifikace v rámci mamární diagnostiky. Dojde tak k jednoznačnému zvýšení výzkumně inovační kapacity s intenzivním využitím vlastního know-how.

Celý systém bude fungovat na základních principech umělé inteligence a neuronových sítí (Artificial Intelligence). Vznikne samostatný modul, který bude prostřednictvím API rozhraní integrován do systému MARIE PACS.

 

Školení

V rámci kurzů se staráme o zvyšování znalostí a schopností našich zákazníků při využívání našeho řešení. V případě zájmu pište na e-mail: k.svobodova@orcz.cz.

Novinky

Aktuální informace divize Medical Solutions.

Související produkty

V případě vašeho zájmu vám kromě řešení MARIE PACS můžeme v oblasti zdravotnictví nabídnout i další řešení: