• Komplexní informační systém na míru pro obchod, výrobu a servis.

Moderní IS přesně pro vás

OR-SYSTEM Open poskytuje aktuální a relevantní informace pro efektivní řízení společnosti. Informace jsou vždy po ruce, na správném místě a ve správný čas. OR-SYSTEM Open umožňuje datové a objektové doplňování o další specifické části informačního systému například: PLM/PDM, CAD/CAM, MES/MOM, Microsoft Office a další.

Naprostá přizpůsobivost řešení

 • Vývoj a implementace vlastního ERP
 • Uživatelská konfigurace pracovního rozhraní (vzhledu i funkcionality)
 • Snadná tvorba vlastních tiskových reportů a exportů dat
 • Doplnění vlastní funkcionality pomocí uživatelských maker, která zajistí požadovanou funkcionalitu

Podrobnosti

Jsme zkušený tým

 • Již více než 30 let vyvíjíme a implementujeme vlastní ERP systém
 • důvěrně známe prostředí a potřeby českých a slovenských firem
 • každý zákazník má svého odborného garanta, který se osobně stará o rozvoj IS
 • zajímáme se o dlouhodobě plodnou spolupráci, pořádáme workshopy a zjišťujeme nové potřeby zákazníků, kterými se inspiruje OR-SYSTEM Open
 • HelpDesk podpora 24x7 (garantovaná doba odezvy SLA)

Podrobnosti

Spolupráce s vysokými školami

 • naši specialisté pravidelně přednáší na vysokých školách
 • studenti mají možnost pracovat v reálném ERP systému
 • využití a implementace závěrů výzkumu z akademické půdy do informačního systému
 • z vývoje a implementace vypisujeme ročně několik témat pro bakalářské a diplomové práce
 • umožňujeme studentům referenční návštěvy u vybraných zákazníků
 • pro studenty nabízíme možnost stáže v centrále OR-CZ, kdy se zapojí do pracovních týmů a během studia pracují na konkrétních projektech

Podrobnosti

Pomáháme našim zákazníkům v růstu

Pro koho je OR-SYSTEM Open určený?

OR-SYSTEM Open je určen pro ty, kteří chtějí moderně, sofistikovaně a procesně řídit obchodní, výrobní a servisní společnosti. Pokryje všechny podnikové procesy a poskytuje informace potřebné pro efektivní řízení podniku bez ohledu na jeho velikost a charakter výroby. S přehledem zvládne plánovat a řídit kusovou, sériovou i hromadnou výrobu.

Výrobní a obchodní společnosti

nasazení

uživatelů

 •  řešení pro společnosti od 20 do 2000 zaměstnanců

 • řízení a optimalizace obchodu

 • plánování a optimalizace řízení zásob (prodej, nákup, skladování)

 • vlastní integrované plánování kapacit APS

 • obrovské zkušenosti s integrací provozu vzdálených lokalit a jejich konsolidací

 • kapacitní plánování a řízení nedokončené výroby

 • technická příprava výroby s integrovaným PLM a PDM

Co nabízíme

OR-SYSTEM Open je modulární systém podporující všechny podnikové procesy. Vše se odehrává v jednotném prostředí bez nutnosti komunikačních rozhraní.

Technologické a aplikační jádro

Technologické a aplikační jádro

OR-SYSTEM Open je novou generací v dlouholeté praxi osvědčeného ERP systému OR-SYSTEM. Nová generace je postavena na zcela nové technologii, a tedy obsahuje i nové jádro, na němž je celý systém postaven. Jádro předchozí generace se stalo inspirativním základem a jádro OR-SYSTEM Open tyto vlastnosti dále rozvíjí. Skládá se ze dvou částí:

 • technologického jádra ORCore, které určuje základní technologii a komunikaci s datovým modelem,
 • aplikačního jádra, které je nositelem aplikační funkcionality, jež je společná a dostupná pro všechny komponenty infomačního systému.

Protože datový model minulé generace je podmnožinou generace nové, je zajištěna možnost využití komponent původní generace, zejména pokud se jedná o specifickou funkcionalitu, která nebyla prozatím zahrnuta do standardu nové generace, a využít tak jejich mnohaletou optimalizaci a stabilitu.

Mezi hlavní části a vlastnosti jádra systému patří:

 • Základní komponenty uživatelského rozhraní, které zajišťují jednotnou vizáž a ovládání
 • Nástroj pro customizaci dialogových formulářů, menu, ovládacích prvků
 • Funkce pro tvorbu, archivaci a spouštění uživatelsky definovaných filtrů
 • Možnosti exportu dat do různých formátů dle potřeby
 • Podpora využití čarových kódu (1D, 2D) jak interní, tak externí
 • Princip vlastních maker pro customizaci aplikační funkcionality, vlastní jazyk, využití SQL
 • Nadstavba JAVA – groovy pro systémovou customizaci a vizualizaci
 • Řízení přístupových práv
 • Univerzální komunikační rozhraní na SW třetích stran
 • Kooperace s generátorem reportů – JasperReports®
 • Workflow, úkoly, aktivity, s možností vazby na libovolnou entitu
 • Připojení dokumentů uložených v DMS opět k libovolné entitě datového modelu
 • Možnost doplnění vlastních atributů i vlastních tabulek DB
 • Znalostní databáze pro firemní know-how nebo dokumentaci

Architektura a vývojové prostředí

OR-SYSTEM Open je napsán v jazyce JAVA (SWING, SPRING, …) a je v provozu na nezávislých platformách z pohledu operačních systémů a DB (Microsoft, Oracle, Linux) a také mobilních zařízeních (aplikace pro android, iOS v technologii IONIC, která umožňuje i režim off-line).

Protože existuje celá řada nadstaveb nad jazykem JAVA v podobě skriptovacích syntaxí, je využito těchto možností pro customizaci některých systémových prvků a zejména vzhledu IS. Vybrána byla možnost syntaxe pod jménem Groovy. Tvorba nadstaveb je v kompetenci spíše konzultantů nebo vývojářů, tedy nikoliv samotných uživatelů, ovšem s možností úprav nebo nové tvorby přímo u zákazníka. Principiálně se jedná o interpretaci těchto zdrojů v prostředí JAVA. Jednou ze zajímavých možností na straně GUI je obarvení záznamů libovolné entity v seznamu (browse) dle hodnot zejména stavových atributů.

Často zmiňovanou potřebou zákazníků bývá možnost doplnit si uživatelsky strukturu standardní entity (tabulky DB) pro své specifické potřeby o doplňující atributy, které jsou ovšem většinou evidenčního charakterů. OR-SYSTEM Open tuto potřebu pokrývá, ovšem pozor, nikoliv cestou přímého doplnění do dané tabulky, ale do tabulky specifické, jejíž záznamy jsou na základní entitu na-asociovány. Takovýchto atributů je možno doplnit libovolné množství. Tato cestu umožňuje nezávislost při nové verzi IS. Hodnoty atributů lze samozřejmě umístit do libovolného pohledu uživatelského rozhraní nebo reportu, a stejně tak do filtrace. Uživateli je ale dána k dispozici ještě další přidaná hodnota. S těmito specifickými atributy umí totiž pracovat i ERP makra, takže lze těmito atributy doplňovat aplikační funkcionalitu lokální pro každého uživatele.

Velkým trendem současnosti jsou tzv. expertní systémy, které umožňuji do sebe nasát informace, generovat mezi nimi vztahy a tvořit určité závěry. ERP nabízí uložiště v rámci datového modelu IS, do kterého je možno vkládat know-how firmy a uživatelů. Toto uložiště je k dispozici v libovolné místě IS a poskytuje efektivní vyhledávání znalostí nejen podle klíčových slov, ale i celého obsahu textu. Znalosti lze rozdělit dle oblastí a kategorií. Jednou z možností je i využití pro informace z implementace svého IS a tvořit si tak vlastní dokumentaci, lokálního charakteru. Pomyslnou „třešničkou na dortu“ je možnost připojovat uložené informace ke konkrétnímu záznamu libovolné entity.

Základním programovým jazykem byla tedy zvolena JAVA, vývoj probíhá v integrovaném vývojovém prostředí NetBeans a vývoj celého IS probíhá nad vlastním systémovým jádrem ORCore, které je vybudováno ve stejném vývojovém prostředí a neustále rozvíjeno na základě systémových potřeb kladených na moderní ERP systém.

Napojení na datový model, DB

OR-SYSTEM Open je portován pro dvě hlavní databáze – ORACLE, MS SQL Server. Primárně systém nekomunikuje přímo s DB, ale přes mezičlánek Hibernate, který formou mapovacích souborů tvoří most mezi objektovým světem vlastního systému a relační databází. Na jedné straně stojí logická entita aplikace, na druhé straně druhé jedna i více tabulek DB. Existuje však řada míst systému, kde je komunikace přímá např. z důvodů optimalizace.

Připojené dokumenty, webové služby

Možnost připojovat různé druhy dokumentů k většině entit je pro všechny uživatele našeho ERP systému samozřejmostí a je hojně využívána. Může se jednat o různá schémata, obrázky, dokumenty vygenerované systémem (faktury, objednávky), naskenované dokumenty apod. Uložení připojených dokumentů v ERP OR-SYSTEM Open je jednotné pro všechny moduly a ERP je ukládá buď fyzicky, tedy ke každému záznamu konkrétně nebo soubor je uložen v uložišti a vytvoří se pouze vazba (ukazovátko) na dané uložení. Uložištěm může být „jen“ filesystem, ovšem ERP podporuje také napojení na firemní řešení DMS (nejlépe na integrované Open DMS WEDA). Jednou z výhod DMS je možnost opatřit uložený dokument metadaty, která umožňují kategorizaci a tím rychlé a efektivní vyhledání.

Velmi často musí hlavní ERP u konkrétního zákazníka kooperovat s různými dalšími systémy specializující se na určitou oblast. Jako příklad lze uvést MES/MOM, WMS, a další. Pro tyto účely má OR-SYSTEM Open připravenu variantu postavenou na základě univerzálního komunikačního rozhraní s možností využití webových služeb.

Makra, customizace byznys logiky

Každý rozsáhlý IS obecného použití v různých vertikálách a oblastech implementace musí nést možnost customizace obsahu svých dialogových formulářů a seznamů záznamů svých entit, která umožní operativní úpravu bez zásahu do vlastních zdrojových kódů na uživatelské úrovni, nejlépe a operativně přímo u zákazníka. Pro tyto účely obsahuje náš IS takový vlastní integrovaný nástroj. Ten je určen zejména pro našeho konzultanta případně i pro zdatného uživatele IS. Nástroj umožňuje nejenom doplnit, vyjmout nebo upravit obsah z hlediska textů, viditelných atributů, upřesnění vstupu, parametrizaci, napojení maker, atd, ale také segmentaci vlastního okna z pohledu struktury (drill – down) a vztahu (asociace) zpracovávaných informací z DB, rozdělení informací do celků (složek), splitování společného prostoru a další.

Tak, jak je systém vybaven možnostmi customizace vzhledu uživatelského rozhraní a systémových nastavení, dává systém k dispozici možnosti upravovat a doplňovat i aplikační funkcionalitu. Systém má napříč celou funkcionalitou nadefinovány tzv. implementační body, které umožňuji volání tzv. makra. Makro je zdrojový kód, který si může buď sám uživatel nebo konzultant u zákazníka vytvořit, a toto makro je interpretováno v příslušném požadovaném místě (implementačním bodě). IS je vybaven meta jazykem, jehož syntaxe je uzpůsobena tomu, že s ním nepracuje profesionální programátor, ale běžný uživatel, přirovnat lze například k makrům v Excelu. Makra jsou určena pro práci zejména s datovým modelem a umožňují využití i SQL příslušné databáze. Makra lze využít pro výpočet neperzistentních informací, jejich zobrazení, popřípadě umístění v reportu, kontroly správnosti a úplnosti vstupovaných informací, automatizaci volání řetězce funkcionality, tvorbu vlastních tabulek DB, tvorbu mailové komunikace a mnoho dalšího. Makra jsou velkou podporou v procesu konfigurace skladové položky, výběrových kritérií pro rozšířenou filtraci dat jak základních, tak i asociovaných. 

Ergonomie, ovládání, reportování

ERP je postaven na základě jednotného vzhledu GUI v každé své odpovídající části, skládá se z množiny modelů definovaných standardů všech částí GUI a jejich kontejnerů. Jakékoliv doplnění, úprava, změna na daném modelu/šabloně způsobí hromadnou změnu na konkrétních objektech vytvořených na základě příslušné šablony. Stejný princip se týká i ovládání IS, tedy všech jeho prvků, počínaje tlačítky, ikonami a ostatními ovládacími prvky.

Řízení přístupových práv není řízení přístupu k vlastnímu infomačnímu systému, ale řízení přístupu k jeho vnitřním částem definovaným v rámci celého menu IS, popřípadě v menu konkrétní úlohy. Základní přístup je definován na základě zakoupených licenčních právech, a dále je možno pro každého konkrétního uživatele ještě omezit přístup do IS pouze tam, kam je kompetentní vstupovat a je to relevantní pro jeho roli.

OR-SYSTEM Open je rozsáhlý ERP informační systém, a proto přináší možnost customizace obsahu dialogových formulářů a seznamů záznamů svých entit, která umožní operativní úpravu bez zásahu do vlastních zdrojových kódů na uživatelské úrovni, nejlépe přímo u zákazníka. Pro tyto účely obsahuje vlastní integrovaný nástroj, který je určen i pro zdatného uživatele IS. Nástroj umožňuje nejenom doplnit, vyjmout nebo upravit obsah z hlediska textů, viditelných atributů, upřesnění vstupu, parametrizaci, napojení maker, atd, ale také segmentaci vlastního okna z pohledu struktury (drill – down) a vztahu (asociace) zpracovávaných informací z DB, rozdělení informací do celků (složek), splitování společného prostoru a další.

Filtrace, výběrová kriterie, exporty

Jedná se o jednu ze základních vlastností, tedy nejen spoustu dat do sebe vstřebat různým způsobem na vstupu, ale poskytnou možnost v těchto datech se vyznat, vyhledat, filtrovat a setřídit. OR-SYSTEM Open je vybaven řadou možností zadat podmínky filtrace, spustit / automatizovat spuštění filtrace, filtry archivovat pro opakované spuštění jak výběrem, tak automaticky při vstupu na záznamy dané entity. Základem je filtrace záznamů základní vybrané entity a pak i všech záznamů entit, které jsou k základní připojeny nebo asociovány. Vyšším stupněm jsou tzv. výběrová kritéria, která umí parametrizovat vstup, využít výběru z existujících číselníků, doplnit filtraci o vypočítávané neperzistentní hodnoty pomocí připojených maker.

ERP systém umožňuje exportovat data z vlastního uložení datového modelu z DB do jiného formátu uložení dat pro jiné nástroje nebo kooperující informační systémy. Nejčastějším příkladem je např. MS Excel, nebo textové strukturované formáty XML, popřípadě pouze jen CSV.

Workflow, aktivity a úkoly

Jádro je vybaveno také konkrétní aplikační funkcionalitou, která je dostupná a využitelná v libovolném místě ERP. Zmíníme si alespoň tři, které jsou pro tuto potřebu typické:

Workflow je dnes už standardem ERP systému. Cílem je definovat libovolnou posloupnost kroků (aktivit procesního vlákna), tím dle potřeby automatizovat přechod od jedné aktivity k druhé za předem definovaných podmínek, samozřejmě s využitím systému informovanosti např. emailem. Pro každý krok lze definovat příjemce (řešitele úkolu), funkci IS, která může být automaticky spuštěna, a vše vybaveno konkrétními termíny. Takové vlákno vlastně může i řešit životní cyklus konkrétního záznamu libovolné entity. Cílem je tedy standardizace definovaných postupů, jejich automatizace, a hlavně pomoc uživateli na nic nezapomenout. Vzniká jakýsi zásobník práce každého uživatele a systém má možnost upozorňovat uživatele na plnění jeho naplánovaných činností.

Druhou uvedenou funkcionalitou, která souvisí s předchozí, je možnost řízení pomocí úkolů, které lze strukturovat dle podřízenosti ve formě stromu, popřípadě návaznosti. Každý úkol má své stavy, termíny plnění, řešitele, popis zadání, popis řešení atd. Úkol lze připojit i k libovolnému záznamu libovolné entity a tím adresovat předmět řešení. Každý uživatel může své úkoly vidět v kalendáři, nadřízený může vidět v kalendáři nejen úkoly své, ale i svých podřízených. V každém úkolu mohou být uvedeny plánované časy a zároveň lze vykazovat časy skutečné.

Třetím jsou aktivity což je podobné, jako úkoly, slouží však „pouze“ k ukládání záznamů o určité činnosti například obchodníka v rámci péče o zákazníky a modulu CRM. 

Poštovní deník 

Základní evidencí pro odchozí a došlou poštu v ERP slouží Poštovní deník. Poštovní deník je primárně určen pro záznam o elektronicky odesílaných dokumentech z firmy. Zápisy do poštovního deníku v těchto případech provádějí vybrané úlohy automaticky a poštovní deník tak slouží pro kontrolu odeslaných dokumentů. Přiložený elektronický dokument je možné si zobrazit přímo z poštovního deníku.

Nejsou však vyloučeny ani další způsoby plnění poštovního deníku. Ať již ručně – tedy především u přijaté pošty (balíky, dopisy, doručené zásilky), nebo převzetím z datové schránky ISDS či výběrem zvolené e-mailové adresy.

Kalendáře 

Kalendář, jako základní datová entita je součástí datového modelu celého infomačního systému a s ní pracuje prakticky celá funkcionalita systému (kde se pracuje s termínem a časem). OR-SYSTEM Open obsahuje vlastní komponentu, která umožňuje pohled do kalendáře na plánované aktivity konkrétního adresáta, popřípadě jeho týmových spolupracovníků. Každá zobrazená aktivita v kalendáři je aktivní s možností okamžitého přístupu pro její další zpracování (příklad: Úkol v kalendáři s přístupem na jeho popis řešení, hlášení výkonu, ukončení, …).

Čárové a QR kódy, JasperReports®

Čarové kódy jsou neodmyslitelnou součástí a setkáváme se s nimi téměř všude, v poslední době začínají převažovat 2d, které jsou schopny nést daleko větší množství informace. OR-SYSTEM Open je schopen čarový kód načíst jako vstup, rozpitvat a dále zpracovat, z druhé strany ho vloží do libovolného reportu, obecně výstupu pro další krok životního kroku nositele. Nositelem může být jak interní výstup firmy, tak výstup, který je určen do externího prostředí. Podstatou je rychlost a eliminace chyb na vstupu.

Cílem informačního systému je data do sebe nasát, zpracovat a uložit. Ta jsou potom publikována nejen v jeho nativním uživatelském rozhraní, ale také reportována. OR-SYSTEM Open nativně netvoří tyto reporty, nýbrž integruje a používá standardizovaný obecný reportovací nástroj JasperReports® se všemi jeho výhodami. JasperReports® čerpá data z uložiště datového modelu IS a dává uživateli možnost definovat obsah a formu. Standardně je uživateli nabídnuta celá množina předpřipravených standardních reportů, uživatelsky je možno nejen lokalizovat tyto standardní reporty pro vlastní účely, ale i množinu reportů rozšiřovat.

Monitorování činnosti uživatele a správa změn

Součástí ERP systému je i sledování a evidence činnosti uživatelů. A to pro dokladovatelnost jejich práce a změn, které jsou v rámci činnosti provedeny.

Monitorování činnosti je zaznamenáno v tzv. logu OR-SYSTEM Open. Tedy v evidenci, do které se automaticky zapisují informace o provozu OR-SYSTEM Open, zejména přihlášení/odhlášení uživatele, spuštění volby, zprávy z programů o výsledcích zpracování, běhové chyby či výjimky (exceptions) apod. Umožňuje správci OR-SYSTEM Open nebo servisním pracovníkům dodavatele provádět analýzu provozu, chybových stavů apod.

Historie změn je obecný aparát, který umožňuje zaznamenávat a prohlížet změny provedené v datech prostřednictvím editace. Zaznamenané změny lze kdykoliv prohlížet přímo z editačního programu nebo ze Správy změn. Správa změn – konfigurace – slouží pro detailní nastavení, které datové entity budou zahrnuty do evidence historie jejich změn. 

Zabezpečení přístupu do ERP

Přístup uživatele do OR-SYSTEM Open je řešen prostřednictvím přihlášení se pomocí loginu a hesla. U hesla lze nastavit různé úrovně bezpečnosti, týkající se délky platnosti nebo nároky na vyplnění speciálních znaků. Veškeré platné i neplatné pokusy o přihlášení do systému jsou zaznamenány v logu. Samozřejmostí je možnost navázat přihlášení na Active Directory.

Práce v ERP je pak uživateli řízena pomocí přidělení přístupových práv. Přístupová práva jsou definována na každou úlohu, kterou má uživatel vykonávat. Následně se tato přístupová práva seskupí do jednotlivých Profilů, které jsou přiděleny konkrétnímu uživateli. 

Obchod

Obchod

Svými jednotlivými moduly splňuje maximum požadavků zákazníků z výrobních a obchodních organizací v různých oborech činnosti. Počínaje řízením nabídkového a poptávkového procesu, nákupem potřebných surovin, materiálů, polotovarů i hotových výrobků nejen pro výrobu, ale také pro běžnou potřebu firmy. Vysoce ceněnou kapitolou je komplexní oblast skladování vyrobeného nebo nakoupeného zboží, jeho prodej, balení, značení, zpětná sledovatelnost (treacebility), expedice atd. Celý životní cyklus může být navázán na integrované Workflow. Jednotlivé procesy jsou trvale vyhodnocovány a pro svoji vysokou parametrizaci a nezávislost na druhu výroby je část Obchod určena k použití u širokého okruhu zákazníků OR-SYSTEM Open.

Základní výhody:

 • Univerzální rozhraní pro MES (Manufacturng Execution Systems)
 • Rychlá orientace a automatizace procesů v potřebách výroby (MRP), prodeje, nákupu a logistiky
 • Vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých nabídek / poptávek, spolupráce s CRM
 • Komunikace s veřejně dostupnými internetovými zdroji (obchodní rejstřík, registr plátců DPH atd.)
 • Tvorba podkladů pro Intrastat, včetně exportu na portál celního úřadu
 • Kontrola kredibility firem pomocí databáze CreditCheck
 • Automatická aktualizace kurzovního lístku z portálu ČNB
 • Tvorba objednávek na přepravu pro přepravní společnosti např. TOPTRANS, Česká pošta apod.
 • Podpora elektronického obchodování, prioritně Centrik (NetDirect), ale i další e-shopy
 • Uživatelská tvorba reportů a přehledů, výstupy na intranet/internet

 

Prodej

Je připraven k zajištění veškerých obchodních aktivit směrem od výrobce k uživateli, od dodavatele k odběrateli, od nabídky k faktuře. V koordinaci s modulem CRM se podílí na správě ceníků, tvorbě nabídek a kupních smluv, zpracování expedičních, dodacích a účetních dokladů. Aktualizují a udržují údaje o dodavatelích a odběratelích, obchodních partnerech, bankách a bankovních účtech, platebních, dodacích a adjustačních podmínkách, celních sazbách, kursech měn atd. Nedílnou součástí jsou aplikace individuálních odběratelských slev zejména pro firmy poskytující zákaznické ceny nebo slevy na koncové odběratele.

Nákup

Modul přináší všechny funkce pro nákupní a zásobovací činnosti firmy a efektivní hospodaření se zásobami. Návrhy nákupních objednávek vytvořené oprávněnými žadateli mohou být postupovány definované osobě, která je oprávněna jednotlivé požadavky slučovat a upravovat. Následně upravené požadavky jednoduchým způsobem převedete do konkrétních objednávek. Důležitou schopností je automatizace zpracování návrhů objednávek, které jsou výsledkem propočtů potřeb MRP. Sledování stavu plnění objednávek, aktuálního stavu skladových zásob, plnění stanovené výše pojistných zásob, limitů čerpání materiálu, průměrných střediskových spotřeb jsou dalšími funkcemi modulu Nákup.

Poptávky a nabídky

Rozšiřuje OR-SYSTEM Open v oblasti Prodeje, Nákupu a CRM. Poskytuje nástroje pro řízení procesu tvorby a monitoringu schvalování poptávek a nabídek. Pomáhá analyzovat vývoj obchodního vztahu se zákazníkem s možností vyhodnocení úspěšnosti obchodních případů. Samozřejmostí je administrace průběhu komunikace se zákazníkem, upřesňování nabídky, schválení a završení kupní smlouvou. V oblasti Nákupu celý proces začíná tvorbou poptávky, dále zaevidováním přijaté nabídky s možnou vazbou na nákupní ceník a nákupní objednávku. Obě oblasti jsou tímto modulem navzájem aplikačně propojeny. Je možno hromadně vytvořit novou poptávku na dodavatele ke zjištění aktuálních nákupních cen. Mezi jednotlivými stavy obchodního případu (poptávka, nabídka, objednávka) jsou vytvářeny logické vazby, které umožňují rychlé a přehledné zobrazení aktuálního stavu a následné vyhodnocení dle obchodních referentů, výrobního sortimentu nebo jiných kritérií.

Reklamace prodeje a nákupu

Řeší reklamační řízení se zákazníky, včetně vazeb na jednotlivé způsobitele (prodejní/nákupní objednávky, dodací listy, faktury). Modul řídí reklamační proces z pohledu příčin včetně vyjadřování a schvalování kompetentních pracovníků a podporuje jednotlivé kroky pro úspěšné vyřízení reklamace (dobropis, sleva, náhrada, oprava).  Významnou funkcionalitou v procesu reklamace je zpětná traceabilita s rozpadem od výrobního čísla finálního výrobku po nejnižší úroveň – nakupovaný materiál a jeho šarži. Tiskne reklamační protokoly a pomáhá vyhodnocovat reklamace.

Skladové hospodářství 

Modul umožňuje sledování stavu a toku zásob a finančních prostředků vynakládaných na skladové zásoby jednotlivými středisky a odděleními organizace. Pohyb zásob je kontrolován z věcného a účetního hlediska s přenosem do účetnictví.

Mezi základní funkce Skladování patří:

 • správa skladových míst (sklad reklamační, střediskový, konsignační, celní, fiktivní atd.),
 • management skladových položek, jejich vyhledávání,
 • tvorba všech druhů skladových pohybů (příjmy a výdeje zakázkové i neadresné, přesuny, přecenění, inventury) včetně zpětného trasování tzv. traceability,
 • řízení skladových cen (oceňování metodami pevných cen, průměrných cen, průměrných cen se sledováním cenové odchylky a rozpouštěním nákladů, FIFO),
 • optimalizace stavu zásob,
 • tisk průvodních dokladů, deníků, výkazů, reportů a statistik pro skladovou a účetní evidenci.

OR-SYSTEM Open má širokou paletu variant řešení v oblasti řízení zakladačových skladů v přímé vazbě na obchodně-logistické a výrobní procesy. Například řízené umístění výrobků, polotovarů, komponent, materiálů v zakladačových skladech – s ohledem na objem, hmotnost, optimalizaci naskladnění, vhodnost sortimentu, četnost pohybů, vzdálenost, doporučit výběr z buněk s ohledem na balení a termín uložení zásoby. K dispozici jsou uživatelské nástroje pro automatickou identifikaci pomocí různých technologií, např. 2 D/3 D čárového kódu, dále práce s obaly apod.

Servis a mobilní aplikace Technik

V integraci s procesy CRM a odkrývá business potenciál. Funkcemi pokrývá požadavky registrace a evidence „života výrobků za branami podniku“ a evidence + organizace servisních zásahů ze strany výrobce.  Servis pomáhá sledovat servisních zásahy prováděných vlastními pracovníky nebo třetí stranou. Poskytuje informace o nákladovosti zásahu v členění: materiál, práce, dopravní a ostatní náklady. Samozřejmostí je sledování poruchovosti konkrétního vyrobeného kusu už od jeho instalace. K dispozici je mobilní aplikace Technik pro podporu na místě zásahu, kde technik pořizuje informace a fotodokumentaci potřebné pro vyhodnocení servisního úkonu. Mobilní aplikace pro jednotlivé techniky je vytvořena pro režim „offline“ s dávkovou synchronizací s OR-SYSTEM Open. V aplikaci technik vidí seznam všech svých naplánovaných úkolů. Každý servisní případ si může v rámci aplikace zobrazit na mapě a změnit pro něj plánovaný datum a čas návštěvy zákazníka a na místě zaevidovat servisní zásah. Veškeré údaje a fotodokumentace pořízené během zásahu jsou v momentě připojení mobilu k internetu synchronizovány s OR-SYSTEM Open, který na jejich základě vygeneruje protokol, který uloží k danému montážnímu listu a odešle e-mailem na adresu koncového zákazníka a B2B partnera.

EDI

Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je moderní komunikační technologie založená na „nepapírovém“ obchodním styku. Lze ji jednoduše definovat jako „elektronickou výměnu obchodních a jiných dokumentů v podobě strukturovaných zpráv mezi dvěma nezávislými subjekty nebo aplikacemi“. Strukturované zprávy představují informace předávané v předem stanoveném formátu a normalizované jak z hlediska obsahu, tak i významu. Cílem EDI je nahrazení papírové dokumentace elektronickou, snížení nákladů spojených s jejich tvorbou a výměnou a současně zvýšení efektivity a kvality procesů. EDI doklady mají stejnou právní váhu jako dokumenty „papírové“. OR-SYSTEM Open podporuje zpracování libovolných vstupních (přijatých) i výstupních (odchozích) elektronických dokumentů (EDI zpráv). Komplexní řešení zahrnuje příslušný komunikační software, konvertor EDI zpráv a aplikační software pro zpracování informací z elektronického dokumentu v OR-SYSTEM Open.

Konfigurátor objektů

Konfigurátor objektů

Máte širokou variabilitu svých vyráběných produktů? Je pro vás klíčová rychlost a flexibilita v obchodování, přesnost a sepětí se zakázkovým TPV? Chtěli byste centrálně řídit cenové mapy dle teritorií vašich obchodních partnerů? Potřebujete „jednou provždy“ vyřešit logické vazby mezi oddělením obchodu a konstruktéry? Orientujete se na komplexní procesní automatizaci od nabídky až po generování konkrétních CNC programů ve výrobě a balicích předpisů v expedici?

Konfigurátory objektů jsou dlouholetou praxí ověřené nástroje pro efektivní automatizaci procesů Obchod – TPV – Výroba – Logistika. Klient si může vybrat různé možnosti, jak s konfigurátory pracovat, a to i za pomoci grafických prvků (detailních obrázků), doplňujícího textu různého typu. Konfigurátor je vlastní komponentou našeho informačního ERP systému a to je jeho velká přednost.

Konfigurátory OR-SYSTEM Open přinášejí výrazné konkurenční výhody a přínosy jak firmě, tak jednotlivým pracovníkům, mj.:

 • eliminaci chyb a rychlejší zaškolení nováčků v týmu i rozsáhlé sítě obchodních partnerů,
 • velké finanční úspory (vyrobitelnost zakázkového řešení, snížení reklamací, detailní vazba na TPV a popis vlastností do smluv s koncovým odběratelem výrobku),
 • nové příjmy (rychlejší práce, více zvládnutých nabídek a úspěšných zakázek).

Konfigurátor objektů je ve výsledku vysoce strukturovaná, uživatelsky customizovatelná aplikace vhodná pro všechny výrobní a obchodní společnosti s různými komoditami.

Metriky/vlastnosti a jejich hodnoty

Prvním krokem k tomu, aby bylo možno nějaký objekt popsat, je nutno mít definovány vlastnosti (metriky), které chcete na objektu sledovat a hodnotit. Vlastností může být ve své podstatě jakýkoliv náhled na daný objekt, jehož variabilitu lze definovat odpovídajícími hodnotami. Každý konkrétní objekt nabývá v konkrétní vlastnosti konkrétní hodnotu.

Vlastnosti dělíme na dvě kategorie – základní a konkrétní, konkrétní vlastnost je odvozena od vlastnosti základní a dědí z tohoto vztahu množinu hodnot, kterých může vlastnost nabývat. Tím je možno pracovat s příbuzností/vztahem mezi vlastnostmi. Dle potřeby je možno hodnoty sestavovat do různých skupin, se kterými lze dále pracovat

Sestavení a řízení konfigurátoru

Konfigurátor je své podstatě definovaná sada vlastností, kterými chceme vybraný objekt konfigurovat, tedy popsat, a na základě těchto vlastností objekt zpětně vyhledat pro další zpracování. Sada vlastností musí být taková, aby každý objekt jimi konfigurovaný byl jednoznačný.

Konfigurátor i každá vlastnost může být vybavena uživatelsky definovaným makrem, které umožní proces konfigurace řídit, automatizovat výběr hodnoty na základě hodnot vlastností předchozích, vyhodnocovat výjimky, tedy vylučovat z výběru hodnoty opět na základě hodnot vlastností předchozích.

Konfigurace skladové položky

Základním objektem, pro který byl vlastně nástroj konfigurátor vyvinut je skladová položka, a to jak vyráběný produkt (finál, polotovar), tak i nakupovaný materiál. Přidanou hodnotou konfigurace tohoto objektu je možnost generování uživatelského identifikačního kódu, a možnost cenotvorby, kdy každá vlastnost sady konfigurátoru může být vybavena parametry pro výpočet ceny.

Konfigurace množství na zakázce, skladové zásoby

Konfigurátor skladové položky můžete vybavit i vlastnostmi, které charakterizují určité definované množství dané skladové položky. Tímto množstvím může být skladová zásoba umístěná na konkrétním skladovém místě určité šarže, množství produktu na řádku prodejní objednávky nebo výrobní zakázky, množství nakupovaného materiálu na řádku nákupní objednávky.

V množině těchto objektů lze poté filtrovat nejen podle vlastní konfigurace, ale i dle konfigurace nesené skladové položky. Konfiguraci těchto objektů lze dále využít i v další funkcionalitě, příkladem může být definice posloupnosti řádků výrobních zakázek při zaplánování do výroby, a jiné.

Vyhledání a filtrace konfigurovaného objektu

Nejzákladnější přidanou hodnotou konfigurace objektů je jejich zpětné vyhledání dle hodnot podmnožiny vlastností, a to nejen na základě konkrétního konfigurátoru, ale napříč všemi konfigurátory.

Reportování konfigurace objektu

V případě objektu, který je nakonfigurován, je možno vložit hodnoty jeho konfigurace do libovolného reportu, což plyne z toho, že konfigurace je uložena v úložišti DB datového modelu IS.

TPV dle konfigurátoru 

Cílem této funkcionality je automatizace tvorby individuálního TPV konkrétního nakonfigurovaného výrobku bez zásahu pracovníků konstrukce a technické přípravy výroby, a to na základě: „představitelového TPV“ (šablony), hodnot vlastností konfigurace výrobku a předem definovaných vlivů těchto hodnot na komponentu kusovníku nebo operaci technologického postupu za pomoci uživatelsky definovaných maker.

Vznik nové konkrétní komponenty kusovníku je plně automatizován. Z toho plyne, že obchodník stojí na startu vzniku nového povoleného výrobku a celý proces tvorby potřebného TPV je automatizován bez zásahu další osoby.

Konstrukce a technologie

Konstrukce a technologie

Modul Konstrukce a technologie je významnou oblastí v OR‐SYSTEM Open. Představuje základní soubor nástrojů včetně způsobu kopírování a úprav „drag & drop“ pro efektivní práci konstruktérů a technologů a zcela pokrývá požadavky standardních CAD systémů nebo sofistikovaných nástrojů PLM, PDM. Svým univerzálním SW rozhraním dovoluje přímou spolupráci s těmito specializovanými konstruktérskými nástroji. Poskytuje rozsáhlou SW podporu pro útvar vývoje a technické přípravy výroby, založený na principu skupinových technologií. Spravuje údaje o výrobním zařízení (stroje, skupiny strojů, pracoviště), pracovnících (včetně profesí), podnikových kalendářích a výrobcích. Konstrukce a technologie sleduje historii změn operací, jde o významný nástroj změnového řízení dle norem řízení kvality a odpovídá požadavkům ISO norem na průkaznou dokumentaci.

Napojení PLM/PDM/CAD

Univerzální SW rozhraní pro řízenou obousměrnou komunikaci mezi PLM/PDM/CAD (Teamcenter, Solid Works, Inventor, FESTO, EPLAN a další) a OR-SYSTEM Open. V komunikaci rozlišujeme konektory pro kusovníky, technologické postupy, obrazové informace a související data. Dále konektor pro workflow a změnovou službu. Integrace s CAD Solid Works či CAD Inventor je na novém konektoru v rutinním provozu a je architektonicky připraven i pro jiná PLM/PDM/CAD řešení.

Kusovník konstrukční

Zajišťuje komunikaci mezi PLM/PDM a OR-SYSTEM Open. Vytvořené výkresy v CAD konstruktér schválí v PDM, které přenese zpracovaná data do ERP. SW rozhraní zpracuje přijatá data z PDM, přebere definovanou strukturu a naplní data od ERP, včetně vytvoření nových katalogových položek do knihovny ERP. Z podkladů sestaví víceúrovňový konstrukční kusovník, který čeká na schválení konstruktéra/technologa. Po jeho schválení je transformován do standardního technologického kusovníku v OR-SYSTEM Open. Druhou částí je import žádanek pro nakupované položky. Konstruktér zasílá žádanku, která je opět zpracovaná SW rozhraním v ERP. Nákupčí žádanku v ERP zpracuje (založí novou položku nebo spáruje s již založenou položkou v knihovně katalogu položek) a vyřízením žádanky systém automaticky odesílá informace do PDM, které si potřebné ID položky uloží do své knihovny. Tímto procesem je zajištěna kontinuální práce konstruktéra s aktuálními daty ERP.  

Kusovník technologický 

Základním posláním modulu je tvorba a správa kusovníků výrobků a jeho nejvýznamnějším nástrojem je tzv. Konstrukční katalog. Modul disponuje řadou výběrových funkcí a reportovacích programů, umožňujících tvorbu přímých, inverzních, množstevních, strukturních a stromových znázornění kusovníků, potřebných přehledů a porovnání, stejně jako programy efektivně podporujícími změnová řízení. Kusovníky dovolují práci s představitelem (barevné variace, velikosti, varianty provedení), s různými daty platnosti pro komponenty a materiály (časové řezy), s libovolnými textovými informacemi (rozpiska materiálů apod.), s libovolnými připojenými dokumenty (výkres, obrazová dokumentace atd.).

Součástí technologického kusovníku je užitečný nástroj pro materiálové náhrady, umožňující k položce nebo ke kusovníkové pozici předepsat konstruktérem definovanou náhradu (například když není skladová zásoba prioritní položky). Tím je zajištěno, že nahrazovaný materiál splňuje všechny požadavky na výrobek (např. ISO normu).

Katalog operací 

Velmi usnadňuje práci technologa všude tam, kde používá předem dané normované operace a tím jednotlivé technologické postupy velmi efektivně skládá. Spolu s funkcí kopírování v technologických postupech umožňují technologovi okamžitě vytvářet technologické postupy bez časových ztrát. Práce s Katalogem operací pomáhá při vytváření nových a aktualizaci stávajících technologických postupů. Využívá se tam, kde jsou operace shodné pro několik různých výrobků. Při vytváření nového technologického postupu technolog jen skládá nový postup z již předem připravených operací, které mají vyplněny předem všechny náležitosti. 

Technologické postupy 

Slouží k efektivnímu zpracování časových a mzdových norem, materiálových a kapacitních požadavků. Definuje časovou posloupnost výroby a její materiálové zabezpečení. Technologický postup obsahuje nejen aktuální informace o výrobě, ale současně dovoluje sledovat historii změn jednotlivých operací a tím se stává významným pomocníkem změnového řízení splňujícím všechny nároky, kladené na uživatele normami pro řízení kvality. Účelným využíváním předem nadefinovaného katalogu operací lze dosahovat velmi efektivní tvorby technologického postupu. Totožné operace v technologických postupech vycházející z určitých norem, lze uložit do tohoto katalogu a při tvorbě technologických postupů se na katalog odvolávat. Při změně normy operace je zajištěna automatická aktualizace všech technologických postupů, které příslušnou operaci obsahují. Pro další zobecnění katalogu při tvorbě technologického postupu jsou k dispozici tzv. koeficienty pro stanovení materiálových vlastností, které ovlivňují použitou normu operace.

Nářadí, formy, přípravky 

Specializuje se na evidenci a sledování využití nářadí nejen pro účely oblasti konstrukce a technologie, ale pro řízení celého výrobního procesu. Nářadí umožňuje sledování životnosti a opotřebení nářadí, jeho spotřeby, plánování nákupu a jeho zakalkulování do nákladů. Jednotlivé kusy nářadí jsou vázány na konkrétní operaci technologického postupu a sledovány v samostatném souboru. Výrobní zakázky a jim přiřazené technologické postupy obsahují i „nářaďové“ operace, obdobně součástí zakázkových kusovníků jsou příslušné nářaďové pozice. Modul je možné využívat i v provozech, kde jsou používány formy (lisovny). Forma je založena jako nářadí a je možné k ní nadefinovat další potřebné údaje: cykly, násobnost, výrobek, počet otisků atd.

Simulace kalkulace TPV

Pro vytvářené TPV (technologické kusovníky a technologické postupy) umožňuje stanovit plánovou kalkulaci v simulačním módu (tj. výsledky nejsou ukládány do dat, ale jsou pouze zobrazeny obsluze). Simulaci kalkulace poskytuje rozbor nákladů pro daný výrobek, její stanovení je možné i pro rozpracované technologické kusovníky a postupy. Vlastní stanovení simulace kalkulace je koncipováno shodně jako výpočet plánové kalkulace – tj. stejné členění nákladů (materiál, mzdy, režie), přímé, nepřímé a celkové náklady atd.

Výroba

Výroba

Modul Výroba v OR-SYSTEM Open obsahuje aplikace pro komplexní plánování, evidenci a řízení výroby bez ohledu na konkrétní komoditu. Zaměřuje se na diskrétní výrobu, od zakázkové přes sériovou až po hromadnou výrobu a jejich kombinace. Výroba je datově i aplikačně plně integrována na další logistické a ekonomické moduly v OR-SYSTEM Open. Standardně jsou v rámci modulu aplikačně pokryty všechny hlavní výrobní business procesy, které potřebuje každá výrobní firma.

V rámci modulu jsou řešeny i aplikační, produktově orientované speciality, které umožňují uživateli ve výrobním procesu spolehlivě řídit specifické, vysoce konkurenční požadavky pro danou výrobní vertikálu.

Modul umožňuje odpovědným pracovníkům výroby efektivně výrobu plánovat, organizovat a evidovat. S možností využití Workflow je zajištěna tvorba výrobních příkazů s potřebnou výrobní dokumentací a přehlednou formou jsou poskytovány informace pro kontrolu úkolů uživatelů v rámci definovaných organizačních jednotek. Údaje jsou dostupné na instalovaných pracovních stanicích, zobrazovacích panelech, nebo na mobilních zařízeních různých typů. 

Plánování a zadávání do výroby může probíhat bez omezujících podmínek, nebo dle disponibility výrobních zdrojů - výrobních zařízení, nářadí, přípravků, profesí, a také dle stavu zásob materiálů, surovin a polotovarů. Proces kapacitního plánování výroby je implementován vlastní, plně integrovanou skupinou úloh typu APS (Advanced Planning and Scheduling). 

Výrobní plánování

Výrobní plánování (MRP a MRP II) patří mezi stěžejní nástroje skupiny úloh Výroba, určené pro tvorbu výrobních plánů, jejich oceňování a stanovení materiálových a kapacitních potřeb. Na základě prodejních objednávek, standardních technologických postupů a kusovníků, pracovních plánů a kapacitních možností, rozpracovanosti výroby, nákupních objednávek a stavu skladů je sestaven návrh plánu výroby a vytváří se podklady pro výrobní zakázky. Pro každý jednotlivý výrobek nebo podobnou výrobní komoditu je možno nadefinovat podle zadaných podmínek specifická pravidla tvorby výrobních zakázek.

Návrhy na výrobní zakázky lze tvořit pro konkrétního odběratele, pro konkrétní výrobek, zhromadněním výroby bez ohledu na zákazníka, automaticky nebo manuálně podle okamžité dispozice a rozhodnutí dispečera výroby. S vytvořenými návrhy na výrobní zakázky lze dále aktivně pracovat, tvořit pro ně schvalovací Workflow, upravovat výrobní technologii nebo tvořit jednotlivé dílčí výrobní dávky. Po schválení a uvolnění jednotlivých návrhů systém zajistí tvorbu výrobních zakázek. Samozřejmostí je i manuální vytváření výrobních zakázek dle aktuální potřeby firmy.

Tvorba výrobních zakázek, změny

Tvorba výrobních zakázek je základní stavebním kamenem operativní úrovně řízení výroby v organizaci. Poskytuje nástroje sloužící k efektivní tvorbě a sofistikovanému sledování výrobních zakázek a chodu výroby.

Základní funkcí je tvorba výrobních a montážních zakázek, výrobních návrhů, transformace prodejních objednávek do výrobních zakázek a jejich datové a administrativní vybavení zakázkovými kusovníky, technologickými postupy a průvodní dokumentací jako jsou výdejky materiálů, mzdové lístky, hlášení výkonů apod.

Pro jednotlivé výrobní zakázky je možno zajistit operativní změny výrobní dokumentace s využitím předpřipravených variant výroby nebo povolené náhrady použitých komponent. Je podporována i časová platnost výrobní dokumentace a tvorba výrobní dokumentace může být řešena přes časové řezy.

V procesech řízení zakázky jsou implementována pravidla tahové, tlakové výroby, APS a další optimalizační nástroje. Systém podporuje práci s jednotlivými výrobními zdroji, prioritami zakázek, sledováním vytíženosti zdrojů zakázkami a sestavování zásobníků práce pro stroje. Pro každou zakázku anebo výrobní zdroj je možno zajistit vyhledávání kritických míst jako podklad pro rozhodování o změnách, které zajistí včasnou výrobu potřebných zakázek.

Zásobník práce

Operativní řízení výroby pokrývá problematiku plánování a řízení výroby aplikovanou až na úroveň nejnižších organizačních uzlů. Řízení probíhá na úrovni zásobníku práce výrobních operací, který je automaticky plněn podle pravidel, která jsou parametricky stanovena.

V zásobníku práce jsou uloženy všechny výrobní operace z uvolněných výrobních zakázek. Ke každé operaci systém eviduje potřebné údaje, které jsou nutné pro následnou práci výrobního dispečera. Ten vidí vždy aktuální stav každé operace, má přehled o plnitelnosti dané operace a o termínu, kdy by měla být operace a celá zakázka vyrobena.

Mezi hlavní přednosti patří vysoce propracovaná prezentace všech dat potřebných pro klidný a bez-prostojový chod výroby, jejich řízená a filtrovaná prezentace a zejména online dostupnost na všech pracovištích dílny. Tabuli práce je možno zpřístupnit na požadovaná místa v rámci podnikové organizace a snadno lze řídit a kontrolovat aktuální stav obložení vybraného strojního zařízení, pracovní čety nebo konkrétního pracovníka.

Sofistikovanost  a transparentnost aplikací Zásobníku práce úzce souvisí s cílem efektivního využití jednotlivých výrobních zdrojů a může být i základem pro řízení kvality.

Přidělení práce, odvádění práce

Nad zásobníkem práce je připravena pro výrobního dispečera sada nástrojů zajišťujících operativní přidělování jednotlivých zakázkových operací na skutečná pracoviště, konkrétní termíny a pracovníky. Při zadávání práce je vidět aktuální obsazení daného pracoviště nebo pracovníka/pracovní čety, včetně těch operací, které jsou ve skluzu. Přidělení operací není do budoucnosti časově omezeno, dlouhodobější operace je možno obsazovat s velkým předstihem. Každé přidělení je v systému identifikováno jednoznačným kódem, pomocí kterého je následně možno danou operaci ve výrobě odhlásit.

Pro přidělení operací je důležitým pojmem tzv. plnitelnost operace, která umožňuje dispečerovi pracovat pouze s těmi operacemi výrobních zakázek, které je smysluplné zadávat do výroby. Efektivním způsobem je tak zajištěna automatizace každodenní rutinní práce dílenských plánovačů a mistrů.

Při následném odvádění práce jsou k dispozici vysoce modifikovatelné odhlašovací aplikace, zejména hlášení "Start - End", atd. včetně jejich napojení na různé typy snímačů čárových kódů, průmyslové dotykové terminály až po řízený interface MES řešení. Z hlášení výkonů je možno zajistit zpětné sledování toku materiálu, uvolňování a spotřebu kapacit, vývoj situace v plnění plánu. Řízený tok dat je automaticky zpracován jako archivace hlášení a je základem pro vyhodnocení výkonů a mezd, evidenci neshodné výroby a její ocenění. Ve spojení s docházkovým systémem je možno přímo hodnotit produktivitu práce daného pracovníka.

Rozbor a hodnocení výrobních zakázek

Vyhodnocování zakázek umožňuje sledovat aktuální stav jednotlivých výrobních nebo prodejních zakázek a rozpracovanou výrobu. Je umožněno zpracovat detailní vyhodnocení výsledných nákladů na zakázku i celou výrobu podle různých hledisek. Cílem vyhodnocovacích kroků je nejen skutečná kalkulace výrobku nebo zakázky, ale rovněž vyhodnocení vytíženosti výrobních kapacit a plnění norem a ukazatelů řízení kvality.

Plánová část pro vyhodnocování zakázek startuje již v procesech plánování výroby - materiál na operace, plánované pracoviště, profese... Zásadním předpokladem pro řádné sledování a vyhodnocování výroby je buď automatizace procesu mapování skutečného stavu výroby, nebo organizační disciplína ve zpracování zpětných hlášení. Řídicí pracovník má kdykoliv v průběhu výroby přehled o stavu dané výrobní operace, o výrobku a zakázce jak z hlediska množství a kvality, tak i hodnoty. K dispozici je sledování vytížení pracovišť, strojů, středisek, lidských kapacit.

Rozpracovaná a nedokončená výroba

Modul Rozpracovaná a nedokončená výroba mapuje stav a změnu výroby ve finančním vyjádření a poskytuje jej pro další analytická účetní zpracování. Proces výpočtu je nastaven dle aktuálních parametrů skladů, plánování toku materiálu, plánových kalkulací a dalších nastavitelných vlastnostech. Výsledek finančního vyhodnocení výroby je počítán v kalkulačních položkách nadefinovaných v kalkulačním vzorci. Je agregován od nejnižší jednotky (materiál, operace) přes jednotlivá střediska a rozpracované výrobní příkazy až k finálním účetním obratům.

Plán vychází z plánové kalkulace a náběhy nákladů se přiřazují na základě skutečnosti rovněž v položkách kalkulačního vzorce. Ve variantě adresné výroby je možné vyhodnocovat nedokončenou výrobu každého obchodního případu.

Neshodná výroba, kontrola jakosti

Ve vazbě na evidenci práce řeší uživatelem klasifikovanou evidenci neshodných výrobků s možností definovaní procesu pro opravitelnou a neopravitelnou neshodnou výrobu.  Na základě číselníku chyb a nastavení parametrů jejich vlastností, je možné přímo při hlášení operace zaznamenat výskyt neshodného výrobku s návazností na další způsob řešení. Lze registrovat informace o zavinění, opravitelnosti a náhradě chyby buď přímo při hlášení operace nebo později - po schválení příslušného opatření, které je možno řídit s využitím Workflow. K dispozici jsou kalkulační nástroje pro ohodnocení neshodného výrobku plánovou nebo skutečnou kalkulaci. Zodpovědným přístupem a řádnou evidencí zpětných hlášení je vytvářena bohatá datová základna sloužící jako rozhodující podklad pro statistická vyhodnocení a dodržování norem pro řízení kvality.

Řízení kontroly jakosti slouží ke sledování jakosti výroby a vytváření požadovaných certifikátů kvality k dodávaným výrobkům. Informace, které jsou základem certifikátů, jsou jednak výsledkem předepsaných kontrol, prováděných v procesu výroby, jednak hodnotami sledovaných vlastností vstupních materiálů a surovin. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s předepsanými požadovanými hodnotami a vyhodnoceny, zda odpovídají povoleným tolerančním mezím.  OR-SYSTEM Open může mít v technologickém postupu operace, definované pro provedení kontroly výroby. Do Řízení kontroly jakosti je plně integrována neshodná výroba s možnostmi kvalifikace, vyjádření a posouzení každé neshody.

Kooperace v rámci výrobního procesu

Modul Kooperace v rámci výrobního procesu poskytuje nástroje sloužící k plánování, objednávání a sledování stavu kooperací na ty technologické operace, které je nutno externě zabezpečit z důvodu chybějící technologie nebo chybějících kapacit výrobních zdrojů. Kooperace navazují na procesy skladování, plánování výroby a řízení výroby.

V systému je možno zajistit tvorbu technologicky předepsaných plánovaných kooperací pro ty operace, které firma není schopna zajistit vlastní výrobní technologií. Vedle toho je k dispozici nástroj pro tvorbu operativních kooperací, které jsou obvykle vytvářeny v případu chybějících kapacit výrobních zdrojů pro danou výrobní zakázku nebo při nutnosti urychlení výroby. Obsluze jsou při vytváření kooperačních objednávek k dispozici ceníky kooperace, partneři pro výběr místa kooperace, atd.

Proces kooperace je funkčně a dokladově vždy integrován s danou výrobní zakázkou tak, aby bylo možno hodnotu kooperace zahrnout do vyhodnocení zakázky.

Reporty stavu výroby, výrobních zdrojů

Pro snadné a přehledné rozbory stavu jednotlivých výrobních a obchodních zakázek je možno využít integrovaný reportovací nástroj JasperReports (více v kapitole Technologické jádro systému), pomocí kterého byly vytvořeny základní pohledy sloužící k detailnímu pohledu na požadované údaje.

V praxi jsou nejvíce využívány reporty, pomocí kterých lze sledovat aktuální stav jednotlivých zakázek, a to jak z pohledu stupně dohotovení jednotlivých produktů v rámci výrobní nebo obchodní zakázky, tak zejména z pohledu termínů celé zakázky nebo jejích jednotlivých výrobních operací. Důležitým prvkem je přitom sledování aktuálního obložení jednotlivých výrobních zdrojů (jak pro zadanou zakázku nebo přes seznam zakázek) a predikce obsazení kapacit do budoucna. Podkladem pro tyto reporty jsou výstupní data z integrovaného APS modulu.

S výhodou lze využít základní vlastnost vytvořených reportů, kdy se uživatel může pomocí postupných prokliků v rámci zvolených údajů v reportu jednoduše dostat až na nejnižší datové údaje, z kterých je report vytvořen.

V rámci modulu jsou k dispozici předpřipravené šablony a pohledy, které si může každý uživatel upravit podle svých potřeb, případně na jejich základě vytvořit vlastní reporty. Každý takto vytvořený report je možno zařadit vybraným uživatelům do menu systému nebo jej exportovat na firemní intranet, např. ve tvaru PDF nebo Excel tabulky.

Plánování kapacit výrobních zdrojů

Plánování kapacit výrobních zdrojů

Kapacity výrobních zdrojů poskytují excelentní nástroje pro plánování výroby s volitelným zohledněním jednotlivých výrobních zdrojů. Plánování kapacit je zajišťováno vlastními plně integrovanými úlohami typu APS (Advanced Planning and Scheduling).

Kapacitní bilancování vytváří frontu operací na jednotlivé výrobní zdroje (stroj, nářadí, profese atd.). Fronta je vytvářena tak, aby byly zohledněny materiálové zdroje (skladové zásoby plus objednávky materiálu na cestě). Dále aby byly maximálně plněny termínové a množstevní požadavky odběratelů. Současně obsazuje výrobní kapacity tak, aby zdroje byly maximálně využity a nedocházelo ke zbytečným prostojům. V případě potřeby je možné prodejní zakázky dělit do kategorií podle priorit.

Informace z kapacitního bilancování využívají další moduly OR-SYSTEM Open:

 • Prodej – získává informace o termínech plnění prodejních objednávek (předstihy, skluzy).
 • Výrobní plánování – získává informace o termínech výrobních operací a jejich posloupnosti s ohledem na termíny prodejních zakázek a využití výrobních zdrojů.

Kalendáře, odstávky, výjimky zdrojů 

Základem kapacitního bilancování je přehled o disponibilních kapacitách všech výrobních zdrojů. Disponibilní kapacity jsou dány stanoveným kalendářem každého takového zdroje, směnnost, dálka směn. Základním výrobním zdrojem je stroj/skupina strojů, nářadí, vedlejším je profese, pracovník, odvislý je materiál. Vedle kalendářů je možno definovat plánované odstávky na základě údržby, oprav a různé jiné výjimky. 

Rozvrhování kapacit výrobních zdrojů

Tato funkcionalita je vlastně jádrem tohoto modulu. Existuje celá řada nastavení, jak celé zpracování parametrizovat dle potřeby.  Zdrojem zpracování je aktuální stav zásobníku práce, zpracovány jsou všechny operace řádků výrobních zakázek, které nejsou ukončeny.  Základním hlediskem jsou termíny dodání odpovídajících obchodních objednávek a priority jednotlivých zakázek. Výsledkem zpracování je umístění každé operace na časové lince každého zdroje a termín konkrétní operace je aktualizován.  

Reporty rozvrhu, zatížení a využití zdrojů

Na základě zpracování kapacit výrobních zdrojů je možno vytvářet reporty různého zaměření využití zdrojů, pohled na zatížení zdrojů, na zdroje kritické. Cílem těchto reportů je analyzovat aktuální stav, poskytovat podklady pro řešení nedostatku vybraných zdrojů, změny v kalendářích kritických zdrojů, atd.

Simulace obchodního případu

Úkolem této funkcionality je do rozvrženého zásobníku práce zapracovat nově vznikající obchodní případ – nový řádek obchodní objednávky, s cílem odpovědět na dvě základní otázky :

 • Je možno potvrdit požadovaný termín zákazníkem?
 • Pokud ne, jaký termín je nejbližší reálný? 

Simulace kapacit výroby

Principem této funkcionality je simulace změn kalendářů výrobních zdrojů realizovaná na odlišné datové vrstvě (testovací umístění v DB).

Kalkulace

Kalkulace

Modul Kalkulace tvoří zdrojové finanční (nákladové a cenové) informace pro jejich průřezové použití v celém systému. Nad vytvořenou základní výrobní dokumentací a s pomocí flexibilního kalkulačního vzorce se vytvářejí ekonomické metriky pro výrobky (finál, sestava, dílec, polotovar), zakázky, nabídky, projekty. Datové výstupy kalkulací jsou v časových řezech následně integrovány v procesech řízení cen, skladování, rozpracované výroby, neshodné výroby a prodeji. Kalkulace tvorbou cenových metrik vytvářejí předpoklady pro finanční plánování materiálových toků, pro hodnocení efektivity celého logistického procesu a pro zavedení komplexního controllingu.

Kalkulační vzorec, parametrizace

Představuje robustní a rozvětvený matematicko-logický nástroj pro řízení procesu výpočtu kalkulací. Nastavením parametrů kalkulací se definuje způsob výpočtu jednotlivých druhů kalkulace a implementují se pravidla pro vytvoření vlastního kalkulačního vzorce. Pravidla v kalkulačním vzorci si definuje uživatel podle vlastních potřeb. Nastavit lze neomezený počet jednotlivých parametrů, přičemž platí, že pouze jeden z nich je pro dané účetní období platný – ostatní slouží pro simulace a podporu při tvorbě kalkulací.

V kalkulačním vzorci lze mimo jiné definovat:

 • jednotlivé kalkulační položky (materiál, přípravky, mzdy, strojní náklady, režie apod.),
 • různé základny pro definovaný druh režie,
 • typ vstupní ceny u materiálu,
 • základnu pro přímé náklady,
 • způsob práce se strojními a střediskovými náklady (fixní, variabilní náklady).

Plánová kalkulace produktu

Uživateli OR-SYSTEM Open poskytuje sadu nástrojů pro přípravu plánu nákladů ze zdrojové technicko-výrobní dokumentace. Výsledkem zpracování je detailní rozpočet plánových nákladů podle jednotlivých kalkulačních položek definovaných kalkulačním vzorcem, ve struktuře nákladových středisek organizace, ve struktuře kusovníků a technologických postupů. Výsledky plánové kalkulace tvoří základní hladinu finančního a časového zhodnocení rentability procesu životního cyklu výrobku. 

Operativní kalkulace výrobní zakázky

Představuje sadu podpůrných nástrojů pro stanovení odchylek plánové kalkulace oproti plánovaným hodnotám kalkulace, které jsou vypočteny nad řádkem výrobní zakázky s využitím datových podkladů ze zakázkového kusovníku a zákazového technologického postupu. Výpočet operativní kalkulace vychází z výrobní dokumentace platné v momentě konkrétního vložení výrobku do výrobního příkazu.

Operativní kalkulace poskytuje informace o předpokládaných výrobních nákladech již vytvořené výrobní zakázky. V případě, že se zakázkové a standardní TPV liší, je možné sledovat, jaké finanční dopady na výrobu mají např. odchylky, záměny vstupního materiálu či změna ekonomické dávky při výrobě.

Skutečná kalkulace výrobní zakázky

Do Výsledné kalkulace se kalkulují skutečné primární náklady, které byly spotřebovány a evidovány v průběhu výroby dané výrobní zakázky. Jedná se zejména o mzdové a strojní náklady z hlášení výroby a materiálové náklady ze skladových pohybů konkrétní výrobní zakázky. Významnou roli mohou sehrát i změny fixních nákladů v daném období výroby konkrétní zakázky a změna sazeb u variabilních nákladů nebo jednotlivých režií.

Porovnáním plánové, operativní a výsledné kalkulace lze zjistit efektivitu výroby v hodnotových ukazatelích podle položek kalkulačního vzorce.

Kalkulace prodejní objednávky

S využitím tohoto modulu může firma kalkulovat prodejní objednávku, obchodník dostává pohled na finančně vyjádřené plánované náklady výroby v okamžiku vytvoření objednávky. V souvislosti s dalšími moduly OR-SYSTEM Open (Operativní a Skutečná kalkulace výrobní zakázky) umožňuje pohled na rentabilitu budoucí výroby. Výpočet kalkulace návrhu prodejní objednávky v okamžiku založení řádku prodejní zakázky, dává prodejci nástroj pro aktivní cenovou politiku. Obchodník může již v okamžiku založení prodejní objednávky rozborovat jednotlivé složky kalkulační ceny podle definovaných kalkulačních položek. Současně je umožněna aktivní práce s množstvím výrobku na daném řádku prodejní objednávky, kdy se náklady k položce vždy přepočítají na dané ekonomické množství.

Vlastní kalkulace vypočítá náklady nejen na jednotlivé položky prodejní objednávky, ale i na vyráběné díly z rozpadu kusovníku. Porovnáním operativní a skutečné kalkulace s kalkulací prodejní objednávky je možné vyhodnotit nejen náklady vlastní výroby, ale i úspěšnost prodeje.

Kalkulace nabídky

Rozšiřuje možnosti využívání OR-SYSTEM Open, který umožňuje kalkulovat nejen prodejní objednávku, ale i nabídku. Dává pohled na finanční plánované náklady výroby v okamžiku vytvoření nabídky. V souvislosti s dalšími moduly OR-SYSTEM Open (operativní kalkulace) umožňuje pohled na ziskovost nabídky. Výpočet kalkulace návrhu nabídky, v okamžiku založení řádku prodejní zakázky, dává prodejci nástroj pro aktivní cenovou politiku. Obchodník může již v okamžiku založení nabídky rozborovat jednotlivé složky kalkulační ceny podle definovaných kalkulačních položek. Současně je umožněna aktivní práce s množstvím výrobku na daném řádku nabídky, kdy se náklady k položce vždy přepočítají na dané ekonomické množství.

Speciální vlastností Kalkulace nabídky je možnost snadno a rychle spočítat náklady a minimální nabídkovou cenu pro ty položky, které jsou součástí vytvářené nabídky a nemají ještě vytvořené kompletní technologické a materiálové podklady. Jde o neocenitelnou pomůcku pro obchodníka, který je schopen operativně dostat přibližnou prodejní cenu pro daný výrobek spočtenou podle pravidel, která jsou v systému podle zvyklostí firmy nastavena.

Cenová kalkulace

V rámci OR-SYSTEM Open lze s využitím tohoto modulu aktivně pracovat s návrhem definovaných cen pro jednotlivé produkty firmy – nejvýhodnější je simulovat a počítat návrh skladové nebo minimální prodejní ceny. Nástroje modulu umožňují přiřadit k definované skupině produktů nebo i pro konkrétní výrobek konkrétní kalkulační rámec, v kterém je jednoznačně definován způsob výpočtu zvolené ceny. Kalkulačních rámců může být vytvořeno více a je možno tímto způsobem využívat různé způsoby výpočtu pro simulaci a následné porovnání vypočtených cen.

Jako podklad pro výpočet v daném kalkulačním rámci mohou být využita datová pole z plánové kalkulace nebo údaje obsažené přímo v kmenovém záznamu dané položky.

Výsledkem zpracování je detailní přehled nadefinovaných složek ceny s možností tuto cenu po schválení využít pro automatické přecenění skladu u zvolených výrobků nebo pro tvorbu nových prodejních ceníků na příští období.

CRM

CRM

Řízení vztahů se zákazníky je v dnešním dynamickém světě velmi důležitá oblast, která často rozhoduje o úspěchu na trhu. Z hlediska funkčnosti byly ERP a CRM v minulosti často chápány jako dva samostatné systémy. OR-SYSTEM Open přichází s vlastním datově a aplikačně integrovaným CRM modulem, díky kterému můžete efektivně komunikovat, evidovat, řídit, plánovat, kontrolovat a zlepšovat všechny provázané činnosti v různých fázích byznys vztahů.

Subjekty a pobočky 

Přináší možnost dokonale své zákazníky poznat, pohodlně je spravovat a efektivně rozšiřovat zákaznická portfolia. Informace pro vaše rozhodování jsou snadno dostupné. Přinášejí ucelený přehled obchodního potenciálu a možných potřeb zákazníků, vztahů mezi centrálou a pobočkami. Každá pobočka může být zároveň centrálou, má-li vlastní pobočky. OR-SYSTEM Open je napojen na státní registry, využívá jejich data ke zpracování údajů o subjektech a lze je aktivovat pouhým kliknutím. Flexibilita řešení Open navíc umožňuje snadné rozšiřování množství informací o libovolné další uživatelské atributy.

Kontakty, obchodníci a obchodní vazby 

Na subjekty je navázána evidence kontaktních osob a jejich jednotlivých kontaktních informací. Plná integrace s ERP usnadňuje spolupráci všech uživatelů, kteří komunikují se zákazníky, sdílejí historii vztahů a efektivně řeší zastupování pracovníků. Tato část CRM slouží primárně k neustále aktuální centrální evidenci kontaktních informací.

Obchodní vazby evidují seznam všech vazeb mezi obchodníky na vaší straně a kontakty na straně partnerského subjektu. Mezi libovolným obchodníkem vaší firmy a libovolným kontaktem vybrané firmy lze definovat vazbu a určit její typ. Typ vazby může představovat například druh zboží, se kterým dvojice obchodník-kontakt vzájemně obchoduje, nebo nějaký druh obchodní činnosti.

360° pohled na zákazníka

CRM OR-SYSTEM Open s výhodou využívá plnou integraci napříč ERP, proto máte k dispozici flexibilní platformu snadného přístupu k důležitým obchodním dokumentům a dokladům z jednoho místa. Uživatelé systému ocení rychlou orientaci v objednávkách, smlouvách, nabídkách, dodacích listech, fakturách, reklamacích, a dalších důležitých oblastech. Stejně snadno lze vyhodnocovat dosavadní spolupráci se zákazníky i z pohledu finančních vztahů (náhledy na saldo nebo faktury).

Aktivity, hromadné aktivity v CRM

Zachycení historie komunikace patří ke klíčovým přínosům CRM řešení. Umožňuje efektivně plánovat, sledovat a vyhodnocovat komunikaci s existujícími nebo potenciálními obchodními partnery, poskytuje přehlednou historii. Systém rozlišuje řadu různých aktivit podle typu (telefonní hovor, schůzka, služební cesta, elektronická @ komunikace, porada k projektům u zákazníků atd.) i podle stavu (plánovaná, uskutečněná, zrušená, …). Aktivity vázané na pobočku jsou tímto vázány také na firmu. Aktivitu lze založit jako „podmíněnou/pokračovací“, která v okamžiku uzavírání uživatele automaticky přesměruje na zaplánování nové, následné aktivity. Tím lze aktivity pohodlně řetězit a předcházet „zapomínání“ na klienty, nesplněné sliby apod.

Úloha Hromadné aktivity slouží pro spouštění hromadných akcí nad marketingovými seznamy, které si vždy vytváří uživatel, a údaje z nich se využívají například pro hromadné rozesílání reklamních zpráv či jiných obchodních sdělení. Analýzou marketingových a prodejních aktivit můžete např. hodnotit výkon obchodního týmu, odhalovat opomíjené vztahy, nasměrovat úsilí a zdroje na nejlepší příležitosti a kontrolovat investice do marketingu a obchodu.

Kalendář v CRM

Usnadnit uvedené aktivity CRM je prospěšné v integrovaném Kalendáři pro celý ERP. Kalendář v CRM slouží pro přehledné zobrazení různých událostí pro zvolené uživatele ve vybraném časovém úseku rozděleného na jednotlivé dny, případně hodiny. Kalendář může pracovat v několika režimech zobrazení, z nichž každý režim má jiné rozložení jednotlivých dní.

Přehled hlavních funkcí Open CRM kalendáře:

 • Zadávání různých druhů a kategorií událostí
 • Prohlížení událostí (více možností)
 • Pohled na události kolegů z týmu
 • Filtrování událostí
 • Pamatování stavu a rozložení panelů
 • Oprava, duplikace a přesun úkolu
 • Lokalizace textů do češtiny a slovenštiny
 

Úkoly v CRM

Úkoly v CRM slouží pro operativní řízení pracovníků a pracovních týmů. Umožňuje efektivně rozdělovat práci jednotlivým pracovníkům a kontrolovat průběh a plnění těchto úkolů včetně provázanosti na konkrétní problematiku.

Každý uživatel zde může vytvářet nové úkoly, aktualizovat stávající a sledovat další objekty, které mohou být na úkol navázány. Každý úkol se vždy nachází v určitém stavu a tento stav je uživatelem průběžně měněn. Jednotlivé úkoly jsou barevně rozlišeny dle stavu, aby bylo na první pohled zřetelné, o jaké úkoly se jedná.

Během řešení úkolu je možné přidávat jednotlivá Hlášení výkonu, které slouží jako výkaz činnosti vázaný na daný úkol. V záložce Vývoj úkolu lze také sledovat veškeré změny, které byly v rámci tohoto úkolu provedeny

Úplná klasifikace subjektů

K dispozici je klasifikační nástroj pro hodnocení subjektů dle kategorie, fáze vztahu, významu, aktuálního stavu a dalších kritérií definovaných uživatelem. Podle všech vlastností (metrik) je možné subjekty rychle třídit, filtrovat, podmíněně klasifikovat nejen pro přípravu vašich marketingových akcí, ale také pro analýzy obchodu, pro řízení práce servisu, vyhodnocování reklamací nebo prioritizaci kooperantů a podobně. Klasifikace je nástrojem, jehož naplnění je zcela v rukou každého zákazníka. Uživatel si tak může vytvořit libovolný počet klasifikátorů pro různé oblasti, které chce sledovat.

Díky klasifikaci v CRM OR-SYSTEM Open vznikne vaše vynikající znalostní databáze a se správnými marketingovými postupy se budou vaši pracovníci zlepšovat v péči o klienty a aktivně se podílet na tvorbě firemního know-how.

Vizualizace v mapách

Úloha nabízí zobrazení adresního bodu ze CRM na mapě Google nebo Mapy.cz (zobrazení adresy firmy na mapě, zobrazení adresy kontaktu na mapě, atd…). Zobrazení seznamu adresních bodů ze CRM na mapě (např. zobrazení adres vybraných firem jednoho obchodníka na mapě). Po kliknutí na ikonu v mapách se aktivuje náhled na detail záznamu se zobrazením některých dat ze CRM. 

Při volání mapy z detailu záznamu (přes ikonu) je spuštěn internetový prohlížeč a v příslušných mapách je vyhledána zadaná adresa. Pokud se mapy volají přes nabídku dalších funkcí, tak se na mapě vyhledávají všechny zobrazené záznamy (nutno použít filtr, jinak je mnoho adres a mapy nezvládnou zobrazení). V OR-SYSTEM Open je možné využít zobrazení adres vyfiltrovaných záznamů, například všech poboček vybrané firmy. Podkladové mapy mohou být licencovány zvlášť, dle dodavatele map.

Výhodné využití napojení CRM na mapy je v mobilní aplikaci, kdy se kliknutím na adresu zobrazí tato adresa v navigaci (dle defaultního nastavení mobilu) a zároveň je nastavena cesta (automaticky se spustí GPS navigace s cílem dle adresy ze CRM).

Marketingové kampaně 

Marketingové kampaně slouží pro řízení a správu marketingových kampaní, tedy cíleně zaměřenou propagaci s použitím vybraného komunikačního kanálu.

Obecná marketingová kampaň je ucelený soubor procesů, které je třeba vykonat ve správném pořadí. Při vytváření kampaní je třeba vypracovat SWOT analýzu, definovat si přesně produkt propagace (výrobek, službu, …), který bude předmětem propagační kampaně. V dalším kroku je třeba provést průzkum trhu (srovnání s konkurencí, povědomí veřejnosti o firmě) a stanovit si cíle kampaně (měřitelné nejen na konci, ale i během kampaně). Dále je třeba vypracovat finanční plán, plánované náklady na kampaň a očekávaný výnos. Tyto kroky je nutné udělat před založením marketingové kampaně v systému, neboť se jedná o získání základních údajů pro založení marketingové kampaně v OR-SYSTEM Open.

Každá marketingová kampaň projde postupně 4 fázemi svého vývoje od vytvoření až po zhodnocení výsledků.

Integrace Outlook, poštovní schránky

Automatické ukládání odchozí e-mailové korespondence je součástí ERP OR-SYSTEM Open, kdy e-maily jsou ukládány do Poštovního deníku, který je součástí jádra ERP. Pro příchozí e-maily jsou k dispozici 2 alternativy řešení:

 • Zákazník používající Outlook svoji příchozí poštu přímo v Outlooku odesílá do Poštovního deníku a zde přiřazuje k příslušné Aktivitě CRM, ke konkrétnímu zákazníkovi speciálním doplňkem pro Outlook. Doplňkový „button“ má k dispozici v nástrojové liště Outlook.
 • Druhou alternativu představuje situace, kdy ERP vybírá zadanou schránku pro příchozí poštu pomocí IMAP (např. crm@firma.cz). Uživatel do této schránky přepošle došlý e-mail, který chce zařadit do CRM k danému kontaktu nebo subjektu, což může být realizováno také automatickým pravidlem pošty na straně klienta nebo poštovního serveru pro veškerou poštu. Následně uživatel vybrané e-maily transformuje do Poštovního deníku (příchozí pošta) a založí aktivitu typu e-mail došlý. Zároveň dojde k doplnění kontaktu podle původního odesílatele e-mailu. Uživatel má stejnou možnost jako v první variantě si takto zpracovanou poštu přiřazovat k Aktivitám CRM se systémově předvyplněnými údaji. Je to řešení nezávislé na použitém e-mail klientovi, ukládá se do DB k aktivitě, položce apod.

Mobilní CRM aplikace

Pro pracovníky, kteří mají mobilitu v popisu práce (obchodníci, nákupčí, servisní pracovníci), ale nejen pro ně, je k dispozici rozšiřující aplikace pro standardy mobilních zařízení (Android, iOS).

Uživateli se dle přihlášení zobrazí jeho adresář subjektů (včetně podřízených poboček), typicky firem, za které má odpovědnost. Z Aktivit, Kontaktů, nebo Adresáře je možné ihned volat bez nutnosti vyťukávání čísel, nebo začít psát e-mail. Aktivitu je možné založit hlasovým diktováním. V aplikaci je možné pořizovat fotografie, které jsou pak po automatickém zmenšení nahrány do ERP. Mobilní CRM naviguje na místo schůzky, nebo do sídla firmy, a lze v ní získat základní přehled o posledních objednávkách, nabídkách a obratu zákazníka. Aplikace zapisuje události do svého kalendáře v mobilu a zde je možné pouhým přesunutím v kalendáři schůzku přeplánovat na jiný termín. Samozřejmě se všechny změny synchronizují s OR-SYSTEM Open obousměrně. Takže po zapsání aktivity ji kdokoliv z týmu vidí v ERP nebo v mobilní aplikaci za několik okamžiků.

Mnozí uživatelé CRM mobilní „apky“ už na cesty nevozí notebook, agendu péče o zákazníky vyřizují přímo v mobilu.

Projektové řízení

Projektové řízení

Nový ERP modul pro plánování, řízení, vizualizaci stavů, reporting a ekonomické zhodnocení vašich projektů. Modul Projektové řízení je volitelnou součástí OR-SYSTEM Open.
Můžete tak uskutečnit všechny fáze projektového řízení: zahájení, plánování, realizaci a ukončení projektu. Hlavní výhodou modulu je datová provázanost a vše na jednom místě, není třeba se učit práci s několika SW systémy, duplikovat data, kopírovat. 

 

Evidence projektů

Každý projekt má svůj cíl a základní údaje, které je zapotřebí zaplánovat. To znamená popsat stručně a vybrat ze systému: typ projektu (externí/interní), prioritu, vedoucího projektu, zákazníka a eventuálně koncového zákazníka, plánované náklady a zahájit rozplánování po dílčích částech v příslušných termínech a plnou podporou informačního systému.

Subprojekty, WBS

Projekty lze hierarchicky rozložit a řídit po dílčích částech, to je po subprojektech, či etapách a také jednotlivých WBS (Work Breakdown Structure). Každá WBS část slouží pro jednoznačné rozdělení činností a nákladů, WBS musí být v projektu alespoň jedno. Při více strukturovaném projektu se náklady v hierarchii kumulují vždy "odspodu nahoru". Nad projektem jsou vidět celkové náklady, ale nepřicházíte o výhodu vyhodnocování jednotlivých WBS.

Adresná provázanost

Projektové řízení umožňuje jednoduchou a přesnou integraci dokladů (objektů) z ERP. Procesně je zabezpečena tvorba projektových dokladů souvisejícími s prací uživatele v projektu. Modul také nabízí připojení externích dokumentů v libovolném formátu (grafické, textové, zvukové). Všechny dokumenty a procesní úkony jsou evidovány a sledovány v celém životním cyklu projektu.

Kategorizace projektů, šablony

Uživatelsky definovatelné kategorie pomohou rozlišit a vést různé druhy projektů. Pro maximální zjednodušení prací s projektem je možné využít generování nového projektu ze vzoru, z předešlých projektů nebo příslušné šablony.

Milníky, etapy, kalendář

Pochopitelně u složitých projektů je nutné členit na klíčové milníky a etapy, návazné WBS projektu a v každém takovém bodu průběžně vyhodnocovat. Nástroje Projektového řízení umožňují řídit projekt jednoduše pomocí úkolů, kdy zadavatel zadává přímý úkol na řešitele, nebo je možné použití vyšší formy – pomocí workflow OR-SYSTEM Open. Všechny potřebné údaje z Úkolů se propisují do firemního kalendáře i samotného projektu

Týmy, rizika, změny, deník

Pro řešení projektu se sestavuje tým tvořený z jednotlivých rolí projektu, ke kterým lze snadno drag & drop přiřadit konkrétní osoby, které mají projekt realizovat nebo kontakty, které budou v projektu vystupovat.
Rizika je možné v projektu sledovat pomocí napojených dokumentů a brzy také pomocí samostatného okna přímo v projektech. K plánu rizik lze využít Workflow a úkoly pro zvládnutí řízení rizik.
Díky provázanosti jednotlivých WBS a etap je pochopitelně možné spouštět změnová řízení s příslušnými workflow, které automaticky schválené změny (termíny, ceny, apod.) zaznamená a posune. Nebo na základě takových změn dojde k přehodnocení projektu, jeho eventuální pozastavení, vygenerování nového návazného projektu. Všechny důležité informace se též propisují do deníku projektu.

Ekonomika – náklady, výnosy

Nejenom po skončení projektu, ale i průběžně je důležité vyhodnocovat vícepráce a náklady proti těm původně alokovaným. Průběžně i finálně zhodnotíte plánované a skutečné náklady spojené s jednotlivými WBS projektu. Stejně tak plnění termínů můžete přehledně porovnávat s realitou a pro další období zjištěné odchylky eliminovat. Oceníte plnou provázanost ERP systému, a tedy automatizované výkazy z příslušných účetních zakázek a také z odhlášené práce na příslušných úkolech v jednotlivých etapách a WBS. Přičemž systém pracuje s flexibilní strukturou nákladů na jednotlivé pozice a činnosti.

Hodnocení, reporty, Gantt

Přidanou hodnotou Projektového řízení je zhodnocení vývoje projektu a zapojení jednotlivých účastníků na něm, jejich vytěžování a rozložení práce v kontextu všech projektů. K dispozici je historie úprav a uživatelský přehled o aktivitách pro kvalitní řízení, kdy každá změna je sledována. Pracujeme na vizualizaci kritické cesty (vytížení nevýrobních kapacit). V budoucnu zvažujeme projekty doplnit o metodu řízení dle reálně dosažené hodnoty (EVM).

Ekonomika a lidské zdroje

Cestovní příkazy

Podsystém Cestovní příkazy zajišťuje zpracování tuzemských i zahraničních cestovních příkazů od žádosti o povolení přes schválení po výplatu náhrad a vyúčtování. V rámci informačního systému spolupracují Cestovní příkazy s podsystémy Personalistika, Mzdy a Finanční účetnictví.

Hlavní funkce:

 • Tuzemské cestovní příkazy – pořízení, schvalovací proces (workflow)
 • Zahraniční cestovní příkazy – pořízení, schvalovací proces (workflow)
 • Automatické dopočty cestovních náhrad.
 • Kontrola cestovních náhrad.
 • Tisky cestovních příkazů
 • Výplata náhrad, která je možná na účet (do mezd) nebo přes pokladnu
 • Tiskové výstupy, rozborové sestavy
 • Archiv cestovních příkazů

Některé úlohy z této agendy jsou dostupné také prostřednictvím webového prohlížeče (úloha Open Web). Jde zejména o pořízení cestovního příkazu a schvalování související se služebními cestami. Cestovní příkazy volitelně obsahují parametrizovatelné workflow pro povolovací a schvalovací proces služebních cest. 

Finanční účetnictví

Podsystém Finanční účetnictví automatizuje klíčové procesy finančního řízení, účetnictví a evidence souvisejících daní. Veškeré vstupující finanční a účetní doklady jsou zařazeny do základní pětice účetních deníků: deníku došlých faktur, deníku vydaných faktur, deníku bankovních dokladů, deníku pokladních dokladů a deníku interních dokladů.

Z jednotlivých deníků je možné se snadno prostřednictvím záložek a ikon dostat do souvisejících deníků, doplnit nebo aktualizovat účetní záznamy, prohlížet platby, upomínky, penále, zobrazit saldo za firmu. Také je možné vytvořit hromadný příkaz k úhradě nebo uhradit jen jednu konkrétní fakturu, vystavit upomínky, penalizační faktury, odsouhlasení pohledávek nebo závazků. Finanční účetnictví obsahuje likvidaci faktur, zápočty pohledávek a závazků, evidenci pozastávek, vytvoření platebních a splátkových kalendářů. Systém pracuje s tuzemskou, zahraniční i tzv. párovací měnou.

Výsledkem zpracování účetních dokladů jsou hlavní účetní knihy, saldokonto, knihy pohledávek a závazků. Všechny účetní knihy poskytují rychlé přehledy, umožňují zjistit stavy na účtech, vytvořit nejrůznější sestavy a výkazy, např. podklady pro daňovou evidenci. Veškeré výstupy je možné zpracovat nejen za zvolené účetní období, ale také i k určitému dni.

Hlavní účetní knihy jsou k dispozici jak sumární tak dílčí díky uživatelským pohledům dle zvolených kritérií, jako je členění dle účetních dimenzí. V účetních knihách je možné zvolit různé úrovně součtování.

Pro prezentaci výsledků účetnictví je připraven samostatný výkazový aparát, pomocí něhož mohou být vytvářeny a automaticky odesílány oficiální legislativní výkazy na daňový portál, ale mohou zde být vytvářeny i uživatelské výkazy pro management společnosti. Způsob sestavování výkazů z účetního rozvrhu může být zvolen dvojím způsobem. Přímá definice umožňuje přiřazení řádku výkazu přímo k vybranému účtu, nepřímá definice spočívá ve vyjmenování intervalu účtů k řádku výkazu. Po vytvoření konkrétního výkazu je hotový výkaz uložený do „databáze výkazů“, kde je uchovávána i jeho historie.

Funkce roční uzávěrky je opakovatelná a lze ji spouštět kdykoliv.

Velkou předností jsou tzv. drill-down pohledy - proklik z účetní knihy do účetních dokladů a následně pohled až na prvotní doklad do podsystému, kde doklad vznikl. Mezi silné stránky Finančního účetnictví patří provázanost jednotlivých deníků s ostatními podsystémy, snadné rušení a opravy chybně pořízených dokladů v otevřeném účetním období, snadná orientace při dohledávání jednotlivých dokladů v denících a zejména intuitivnost při pořizování jednotlivých dokladů a záznamů.

Investice

Podsystém Investice slouží k evidenci a finančnímu řízení investičních akcí před jejich zařazením do majetku. Zajišťuje analytickou evidenci v rámci skupin účtů 04 a 05 pro investice. Základem je likvidace investičních faktur, tj. jejich přiřazení investičním akcím, ať už nedokončeným, nebo dokončeným (dlouhodobý majetek). Zároveň se sleduje například zdroj financování, nebo účel investice (stavební, pro ochranu životního prostředí). V rámci IS spolupracuje na jedné straně s Finančním účetnictvím, na druhé straně se dokončené investice aktivují do Majetku. 

Hlavní funkce:

 • Likvidace investičních faktur (také kursových rozdílů, pokladních a bankovních dokladů, záloh i odpočtů záloh) na investiční případy a akce.
 • Sledování nedokončených investic z hlediska výdajů na ně, jejich zdrojů krytí a hledisek statisticko-evidenčních.
 • Aktivace dokončených investic do Majetku, včetně sledování hranic technického zhodnocení.
 • Výstupy účetní i rozborové, statisticko-evidenční.
 • Archiv investic.

V případě sledování investic u větších celků lze využít možnost hierarchizace investičních akcí – akce nadřízené a jim podřízené akce s různými možnostmi při sledování a aktivacích.

Majetek

Podsystém Majetek podporuje klíčové procesy vedení komplexní dokladované evidence majetku organizace včetně daňových, účetních, statistických, technicko-výrobních a dalších souvisejících informací. Detailně řeší všechny požadavky české legislativy na odpisování, technická zhodnocení a další zákonem předepsané požadavky. Základem Majetku je evidence dlouhodobého majetku.

Majetek umožňuje volitelně provádět automatický výpočet daňových (všemi legislativně povolenými způsoby) a účetních odpisů, zaúčtování nejen těchto odpisů ale i zařazení, vyřazení, převodů a dalších účetních změn majetku organizace, práci s opravnými položkami majetku, vše na základě předdefinovaných souvztažností. Základem odpisového plánu jsou klasifikace CZ-CPA a CZ-CC. Samozřejmostí je možnost pozastavení odpisů. Všechny důležité změny jsou uchovávány ve změnových dokladech jako historie změn.

Rozsáhlý systém tzv. “registrů” umožňuje přehlednou práci s doplňkovými, technickými a dalšími údaji podle druhu majetku. Pro všechny úlohy podsystému je uživateli k dispozici rozsáhlé spektrum tiskových výstupů včetně formulářových (protokoly o zařazení, vyřazení, inventární karty atd.), exportů do Excelu a podobně. 

Dalšími navazujícími skupinami úloh jsou:

 • Inventarizace majetku – vytváření, aktualizace a uchovávání inventurních souborů k datu inventury, s možností automatického zápisu výsledku inventury. Volitelnou možností je mobilní inventarizace využívající označení majetku pomocí čárových nebo QR kódů a jejich snímání pomocí našeho vlastního řešení čteček na platformě Android.
 • Plánování odpisů – je úlohou, která uživateli poskytne možnost simulace a modelování daňového i účetního odpisování, a to jak pro jedno inventární číslo, tak pro celý soubor.
 • Operativní evidence drobného majetku – zjednodušená doplňková evidence drobného majetku, který nevyhovuje definici pro dlouhodobý majetek.
 • Evidence majetkových daní – daň z nemovitostí a silniční daň. Údaje pro jejich vedení jsou součástí evidence dlouhodobého majetku.
 • Účtovací maska majetku – na základě zadaných procent umožňuje rozpočítávání odpisů na různé nositele nákladů. 

Mzdy

Mzdy obsahují vše, co je třeba pro vedení mzdové agendy, a to v nejrůznějších typech organizací. Využívají informace o zaměstnancích z Personalistiky. Pořízení vlastních mzdových dat je optimalizováno pro rychlou práci s velkými objemy dat. Je možné zadávat jak údaje k jednotlivým zaměstnancům, tak i hromadně nebo připojovat informace z externích zdrojů (z výroby, z Cestovních příkazů, z docházkových a stravovacích systémů). Standardem je i stahování informací o rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti z portálu ČSSZ.

Výpočty mezd a prémií probíhají na základě předdefinovaných vzorců, jejichž rozsah je možné podle potřeby rozšiřovat. K dispozici je výpočet mzdy úkolové, časové, smíšené, platy, mzdy individuální i kolektivní v kombinaci s nejrůznějšími typy prémií, a také bohatá škála příplatků s možností nastavení vlastních sazeb i s možností definovat si příplatky vlastní.

Daně, zdravotní i sociální pojištění, nemocenské, sociální i státní dávky jsou počítány automaticky v souladu s platnou legislativou. Automaticky jsou prováděny přednostní i ostatní srážky zaměstnanců i výpočet denního vyměřovacího základu a pracovněprávního průměru.

K dispozici je několik typů výplatních lístků (včetně možnosti elektronického zasílání) a rozsáhla sada potvrzení pro nejrůznější účely. Součástí je i roční mzdová uzávěrka – mzdové listy, evidenční listy včetně jejich elektronického předání ČSSZ, roční zúčtování daně i výpočet povinného podílu za nezaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností.

Základní mzdy je možno volitelně doplnit o:

 • Export do ISPV – export údajů o zaměstnanci i o organizaci do Informačního systému o průměrném výdělku.
 • Export do ISP – export údajů o zaměstnanci i organizaci do Informačního systému o platech.

Personalistika

Podsystém Personalistika je určena nejen k evidenci základních údajů o zaměstnancích, ale poskytuje také nástroje pro podporu důležitých personálních činností. Jedná se např. o následující oblasti:

 • Nábor pracovníků

Tato úloha podporuje proces získávání a náboru pracovníků. Veškeré informace o vypsaných výběrových řízeních, jejich průběhu a jednotlivých kandidátech máte přehledně evidované na jednom místě a vybraného uchazeče lze automaticky zařadit mezi zaměstnance.

 • Pracovněprávní dokumenty

V systému lze snadným způsobem vytvářet a pomocí připojených elektronických dokumentů archivovat pracovní smlouvy, mzdové výměry a další dokumenty.

 • Pracovní funkce a organizační struktura

V této úloze lze vytvářet a spravovat organizační strukturu a vést evidenci obsazených a neobsazených pracovních míst. Dále lze vytvářet popisy pracovních funkcí, sledovat nutnou kvalifikaci a lékařské prohlídky pro konkrétní pracovní zařazení apod. Díky těmto údajům lze následně evidovat a ověřovat zaměstnance, zda mají všechny potřebné předpoklady pro dané pracovní zařazení.

 • Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace

Úloha umožňuje evidování a plánování školení a kurzů, obsahuje nástroje pro vytváření přehledů a hodnocení školení. Automaticky také upozorňuje na případnou potřebu navazujících školení.

 • Hodnocení zaměstnanců

Personalista může využít nástroje pro hodnocení zaměstnanců. Uživatelsky lze stanovit období pro hodnocení a různá hodnotící kritéria.

 • Pracovnělékařské služby

Jedná se o evidenci naplánovaných i uskutečněných lékařských prohlídek. Díky evidenci rizikových funkcí i pracovišť a dle kategorie rizika plánovat potřebné lékařské prohlídky. Pomocí přehledů lze sledovat stav prohlídek a případně nastavit zasílání automatického upozornění na končící platnost.

 • Pracovní výkazy a odměny

Součástí systému jsou také nástroje pro stanovení a rozdělování odměn. Pro konkrétní účely lze stanovit částku do fondu, ze kterého se následně čerpá. Přidělené odměny se importují do podsystému mzdy.

Pro všechny personalisty je důležitý zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Podsystém Personalistika umožňuje sledovat pouze ty informace o zaměstnanci, které zaměstnavatel využívá (ostatní nemusí povinně sledovat, může však kdykoliv okruh svých zájmů a sledovaných informací rozšířit). Systém je v souladu s normami ISO 9000 pro podporu certifikace a respektuje zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Je pružný k případným změnám požadavků, pracuje s číselníky, které si v převážné míře vytváří uživatel sám, a tím si také přizpůsobuje Personalistiku na míru pro svou organizaci.

Měřidla

Měřidla

Měřidla jsou novinkou v OR-SYSTEM Open, díky potřebě modulu integrujícího do ERP nástroj pro správu a evidenci měřidel, které se ve firmě nacházejí. Měřidla nejsou pouze nějakým pasivním, evidenčním modulem, do kterého se podniková měřidla zapisují bez dalšího využití. Díky provázanosti na datový model OR-SYSTEM Open jsou měřidla těsně provázána s ostatními funkcemi a daty.

Měřidla

Každé fyzické měřidlo má svůj odraz i v systému, kde má veškeré potřebné informace, které ho pomohou identifikovat, ale také s ním pracovat. Zajímavostí je automatické generování kalibračních kontrol, kdy ERP sám plánuje následné kontroly i termín návratu měřidla a tuto informaci přenese do předávacího protokolu. Každé takové měřidlo je pak zařazováno do Typu měřidla. Jedná se o jakousi „krabici“, ve které se nacházejí všechny měřidla a pomáhá ulehčit jejich údržbu. Analogicky tak jak tomu bývá na skutečném skladě. Samozřejmostí je, že systém veškeré aktivity prováděné s měřidly ukládá do historie a žádná systémová změna nad měřidlem se neztratí.

Typ měřidla

Typ měřidla je jakýmsi obecným měřidlem, které je úzce spojeno s Nářadím a Katalogovou položkou a umožňuje měřidlu předávat zásadní informace. Díky tomu je zakládání nových měřidel velmi jednoduché a postačí k tomu funkce pro generování. Není tak zapotřebí žádného složitého dohledávání a vytváření, ale systém se o vše postará sám. Navíc připojené dokumenty ať už kalibrační listy nebo cokoli dalšího je možné přidávat ve všech hlavních částech modulu měřidel.

Kontroly měřidel

Kontroly jsou nedílnou součástí každého měřidla, aby mohlo být zrevidováno a fungovalo vždy jak má. Kontroly se dělí do čtyř typů: Kontrola, Oprava, Kalibrace a Havárie. S výjimkou poslední každá z nich má tři stavy, tak aby bylo možné označit, že se jedná pouze o plánovanou kontrolu. Navíc plány může vytvářet i sám ERP systém. Realizované kontroly – tento stav už musí nastavit patřičný pracovník přes funkci a zároveň dojde k uzamčení měřidla, aby s ním nemohlo být v systému manipulováno, mezitím co je pryč. A posledním stavem jsou dokončené kontroly. Tato kontrola v sobě obsahuje nejen propojení na případnou objednávku, ale také nabízí měřidlo označit jako zničené, nezkalibrovatelné nebo třeba nutné k opravě. Každá z možností má svoji logiku, jak měřidlo připraví na další životní cyklus.

Reporty

Měřidla jako všechny části OR-SYSTEM Open nabízejí možnost vytvářet reporty a součástí modulu jsou již dva předefinované. První z nich umožňuje ruční nebo automatické generování plánovaných kontrol měřidel. Tj. dokument, který vypíše veškerá měřidla dle jejich správce, termínu kontrol, časového intervalu nebo stavu. Druhým reportem je předávací protokol, který si přebírá veškeré potřebné informace i s možností vložení uživatelského textu a také datu – kdy by mělo být měřidlo vráceno. Toto datum se přebírá právě z nejbližší kontroly, tak aby uživatel byl nucen co nejméně hledat patřičné informace.

Číselníky

Měřidla také obsahují číselníky, které umožňují uživatelskou definici vybraných položek a následně rychlejší konfiguraci. Modul nyní obsahuje tři číselníky.

 • Povaha měřidla slouží jako číselník možných povah měření, které definují určitý stav měřidla například, že je měřidlo vedené pouze jako informativní. Povaha se vkládá přímo do měřidla.
 • Druh měřidla slouží jako číselník možných druhů měřidel, které umožňují jejich kategorizaci. Druhy měřidla se zadávají v Typu měřidla.
 • Jednotky měření slouží pro definování jednotek, která mohou být k jednotlivým měřidlům přiřazeny. Tento číselník se nastavuje pro všechna měřidla, která budou v systému evidována.

Přednosti

Řešení OR-SYSTEM Open je vyvíjeno v souladu s nejnovějšími trendy. Nová generace ERP OR-SYSTEM Open přímo navazuje na úspěšný OR-SYSTEM a výrazným způsobem rozšiřuje jeho možnosti jak v oblasti funkcí a modulů tak novým uživatelským rozhraním a ovládáním systému. Datový model OR-SYSTEM Open je inovovanou nadstavbou datového modelu původní generace OR-SYSTEM. Řešení je vyvíjeno v souladu s aktuálními trendy a požadavky zákazníků.


Konfigurátor objektů

Naprosto jedinečné řešení - univerzální nástroj, pomocí kterého lze uživatelsky snadno definovat ke zvolenému objektu (skladová karta, služba, zakázka…) libovolný počet vlastností a hodnot, pomocí kterých lze následně řídit vlastní logiku práce s daným objektem (cenotvorba, tvorba TPV, kapacity výroby, nabídku…).


Plně integrované vlastní řešení APS

Pro kapacitní bilanci definovaných výrobních zdrojů bylo vyvinuto vlastní řešení, které umožňuje nad aktuální datovou základnou v kterémkoli časovém okamžiku sledovat vytížení kapacit, optimalizovat sled jednotlivých výrobních operací a prověřovat dodací termíny pro všechny zakázky.


Implementace a podpora

Spolupráce s každým naším zákazníkem startuje již od počátku nasazování systému, společně vytváříme Úvodní projekt, ve kterém jsou popsány základní firemní procesy a aktivity a je definována jejich podpora v informačním systému. V následné implementační fázi potom ve spolupráci s klíčovými uživateli navrženým způsobem implementujeme podle odsouhlaseného návrhu řešení požadovanou funkcionalitu. Ke každé implementaci systému přistupujeme individuálně a od počátku projektu přizpůsobujeme naši podporu potřebám zákazníka. Vlastní tým konzultantů - odborníků v daných profesích, včetně zkušených vedoucích projektů přizpůsobuje naši vlastní metodiku nasazování systému, která je pravidelně upravována na základě našich zkušeností z více než stovky úspěšně implementovaných projektů. Po nasazení systému do ostrého provozu dostává každý zákazník přiděleného svého konzultanta - garanta, se kterým následně formou dohodnuté spolupráce řeší operativní požadavky a další systematický rozvoj systému, který je možno podpořit dohodnutých rozsahem garantovaných SLA služeb. V případech potřeby má každý náš uživatel samozřejmě k dispozici přístup na firemní HelpDesk.

Název projektu:

Vývoj informačního systému OR-SYSTEM Open


Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003944

Předmětem projektu je vývoj nové generace dílčích modulů informačního systému třídy ERP, OR-SYSTEM Open. Tato nová generace IS bude postavena na moderní technologii s možností efektivní komunikace s kooperujícími systémy na bázi standardních rozhraní, a rovněž s  možností webového klienta. Moderní technologie, na kterých bude IS vyvinut, jsou založené na objektově orientované architektuře, která mimo jiné výhody umožňuje využití open source modulů.

Reference

Za více než 30 let naší existence jsme úspěšně implementovali náš informační systém u stovek renomovaných výrobních a obchodních organizací.

Další společnosti, kterým také slouží OR-SYSTEM

DEPRAG CZ a.s.

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

JCEE, s.r.o.

JIHLAVAN, a.s.

MEDITES PHARMA, spol. s r.o.

Miroslavské strojírny, s.r.o.

S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern

Šroubárna Turnov, a.s.

Železárny Velký Šenov s.r.o.

ZPA Nová Paka, a.s.

Školení

V rámci pravidelných kurzů se staráme o zvyšování znalostí a schopností našich koncových uživatelů při využívání našeho informačního systému.

Přehled školení

Novinky

Aktuální informace divize OR-SYSTEM.

Související produkty

Máme pro vás připravené další integrované nadstavby OR-SYSTEM Open.